RAPORT DE PRACTICĂ, D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Adopţii.

March 8, 2011 by: dianar

Nume Practicant: Bîzgă Constantina Costiana / Anul II

Instituţia de practică: DGASPC Dolj

Serviciul/ departamentul: Serviciul Adopţii

Persoane cu care s-au purtat discuţii: Marinela Zană

Subiecte/teme învăţate în activitatea de practică:

DGASPC Dolj este o instituţie publică cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Dolj. DGASPC s-a înfiintat în anul 2005, prin reorganizarea Serviciului Public specializat pentru protecţia copilului şi a Serviciului public de asistenţă socială.

Serviciile oferite de instituţie sunt într-o continuă dezvoltare, oferind soluţii unei game largi de probleme sociale cu care se confruntă familia, copilul, persoanele singure, persoanele vârstnice, persoanele cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.

În prima zi de practică la DGASPC, am făcut cunoştinţă cu specialiştii care lucrează în cadrul acestui department, şi am aflat informaţii despre organizarea şi funcţionarea Serviciului de Adopţie, cât şi despre atribuţiile asistenţilor sociali. Serviciul de Adopţie cuprinde două departamente Serviciul Adopţii şi Serviciul Post-adopţii.

Asistentul social a explicat faptul că personalul îşi bazează toată activitatea conform Codului nr. 1/2008 al profesiei de asistent social şi legii nr. 477/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici si respectiv al personalului contractual.

Principalele atribuţii ale personalului din cadrul Serviciului de Adopţie sunt :

· asigură pe parcursul procesului de evaluare consilierea familiilor potenţial adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru aceştia cât şi familiei biologice

· asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere

· asigură determinarea compatibilităţii copil+ familia potenţial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniilor exprimate de acesta

· realizează procesul de potrivire dintre copil şi persoana familia atestată ca aptă să adopte

· ţine evidenţa copiilor adoptabili, a copiilor încredinţaţi în vederea adopţiei, copiilor pentru care a fost încuviinţată adopţia şi a persoanelor atestate pentru adopţie din judeţul Dolj.

· oferă familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura de atestare, pregătire şi despre serviciile de sprijin existente

· desfaşoară activităţi de informare si promovarea a adoptiei nationale

În a doua zi, am mers pe teren cu asistentul social pentru a efectua Evaluarea socială a unei familii adoptatoare. Astfel am reuşit să aprofundez mai în amănunt modul de efectuare al Evaluării sociale, să cunosc etapele procesului de adopţie şi să surprind în aceelaşi timp abilităţiile practice propice în intervenţia directă cu familia.

Ne-am deplasat la domiciliul unei familii tinere, care deşi aveau o situaţie materială foarte bună îşi doreau să adopte un copil deoarece simţeau că nu mai au nici un rost în viaţă, se simţeau singuri şi neîmpliniţi.În urma discuţiei cu asistentul social, familia în cauză a hotărât să treaca la urmatoarea etapa a procesului de adopţie, şi anume Evaluarea psihologică.

În următoare zi, am avut acces la dosarele copiilor şi ale familiilor, şi am observat documentele şi instrumentele care alcatuiau dosarul, şi anume: fişă de deschidere a cazului, declaraţii făcute de familile biologice si cele adoptataoare, plan individualizat de servicii, un plan de interventie, fişă de evaluare, hotarare legală către Tribunalul Dolj în care DGASPC cere acordarea unei măsuri de protecţie a copilului de urgenta, probe şi teste psihologice, fişă de monitorizare postservicii, fişă de ieşire a cazului.

Pentru realizarea tuturor intervenţiilor specifice fiecărui caz , specialiştii din acest serviciu colaborează cu specialiştii celorlalte servicii din cadrul DGASPC cat si din afara acesteia.

Colaborează cu Serviciul Management de Caz, Serviciul Asistenţă Maternală, Biroul de îngrijire de tip familia, pentru deschiderea procedurii de adopţie.

Deci, asistenţii sociali funcţionează ca şi responsabili de implementare PIP, care are ca şi finalitate adopţia internă.

Întocmeşte şi înaintează Serviciului juridic şi contencios din cadrul DGASPC , documentaţia necesară deschiderii procedurii de adopţie , încredinţării în vederea adopţiei sau nulităţii adopţiei.

Asigură corespondenţa cu Oficiul Român pentru Adopţii prin transmiterea sentinţelor civile ce au ca obiect legea nr. 273/ 2009, a informaţiilor privind familiile care sunt atestate pentru adopţie sau a altor informaţii situaţii solicitate de către Oficiu.

În urmatoarele săptămâni, am avut discuţii libere cu asistentul social despre toate activităţiile desfăşurate în fiecare etapă a procesului de adopţie si de reglementările legislative folosite în protecţia copiilor şi a familiilor.

În cadrul procedurii de adopţie primul pas îl reprezintă depunerea cereri familiei doritoare de a adopta în cadrul acestui serviciu, după care este stabilită o întalnire între familie şi asistentul social pentru al informa despre angajamentul acestora şi despre toate documentele şi procedurile necesare adopţiei interne.

Următoarele etape ale procesului de adopţie sunt depunerea actelor necesare pentru obţinerea atestatului de familie apta sa adopte, evaluarea socială, evaluarea psihologică, pregătirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte, eliberarea atestatului, potrivirea copil familie adoptatoare, încredinţarea în vederea adoptiei, încuviinţarea adopţiei, monitorizarea post adopţie.

Specialiştii Serviciului de Adopţie îşi desfăşoară intervenţiile conform principiilor legislative adopţiei. Conform Legii nr. 273/ 2004, în adopţie, interesul superior al copilului trebuie să reprezinte cea mai importantă raţiune, primordiale fiind drepturile copilului în raport cu cele ale adulţilor. Elementul central al legii îl constituie identificarea unei familii pentru un copil adoptabil, nu a unui copil pentru o familie.

Actuala reglementare evidenţiază obligativitatea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de a oferi copiilor informaţii şi explicaţii clare şi complete, potrivit vârstei şi gradului de maturitate, referitoare la etapele şi durata procesului de adopţie, la efectele acesteia, precum şi la adoptator, familia adoptatoare şi rudele acestora. Totodată, trebuie luate toate măsurile necesare pentru ca fraţii să fie încredinţaţi împreună.

Alte reglementări legislative folosite de asistentii sociale sunt :

· Legea 326/2003 privind privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti

· H.G. nr. 1441 din 2004 privind autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale

· H.G. nr. 1442 din 2004 privind procedura adopţiei interne.

Filed under: Rapoarte de practica

Leave a Reply