Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Thursday
Jun 20th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Școală doctorală Metodologia de admitere la Doctorat în domeniul Teologie - Sesiunea Septembrie 2018

Metodologia de admitere la Doctorat în domeniul Teologie - Sesiunea Septembrie 2018

E-mail Print PDF

 

IOSUD - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „SF.NICODIM”

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

DOMENIUL TEOLOGIE

METODOLOGIA DE ADMITERE LA DOCTORAT ÎN DOMENIUL TEOLOGIE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Specializări:

1.Teologie Dogmatică, conducători ştiinţifici: IPS Prof.univ.dr IRINEU ION POPA,

Pr.Prof.univ.dr ION POPESCU, Pr.Conf.univ.dr NICOLAE MOŞOIU

2. Teologie Morală, conducător ştiinţific: Pr.Conf.univ.dr PICU-NELU OCOLEANU

3. Misiologie şi ecumenism, conducător ştiinţific: Arhid.Conf.univ.dr GELU CĂLINA

4. Patrologie şi literatură post-patristică, conducător ştiinţific: Pr.Conf.univ.dr CONSTANTIN BĂJĂU

5. Spiritualitate ortodoxă – ascetică şi mistică, conducător ştiinţific: Pr.Conf.univ.dr NICOLAE-RĂZVAN STAN

Calendar Admitere Doctorat sesiunea Septembrie 2018:

· 03-10 septembrie 2018 – înscrierea (în zilele lucrătoare, la Rectoratul Universitatii din Craiova, Biroul de Studii Doctorale, cam.455). Pentru relaţii privind înscrierea: www.ucv.ro

· 20 septembrie 2018, ora 900, susţinerea colocviilor de admitere;

· 26 septembrie 2018 – afişarea rezultatelor;

· 27-28 septembrie 2018 – înregistrarea şi rezolvarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor finale după contestaţii

· 01 octombrie 2018 – înmatricularea doctoranzilor.

La concursul de admitere la Şcoala Doctorală de Teologie „Sf.Nicodim”, Domeniul  Teologie, pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii 84/1995 şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de licenţă organizate conform Legii 288/2004 şi Legii 1/2011 care sunt absolvenţi cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii 288/2004 şi Legii 1/2011, cu media generală a anilor de studii 8.51:

1. pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată, cf.Legii 84/1995, se va considera media aritmetică dintre media anilor de studii şi media de licenţă. Pentru Şcolile Doctorale de Teologie, această medie trebuie sa fie de cel puţin 8.51.

2. pentru candidatii absolvenţi de studii universitare de licenţă care au absolvit şi studii universitare de master organizate conform legii 288/2004 şi Legii 1/2011, se va considera media aritmetica dintre media anilor de studii (master) şi nota obţinută la Disertaţie. Pentru Şcolile Doctorale de Teologie, această medie trebuie sa fie de cel puţin 8.51.

Candidatii trebuie sa prezinte, obligatoriu, certificat de atestare pentru cunoasterea unei limbi straine de mare circulatie (engleză, franceză, germană, italiană).

Nu au nevoie de certificate de competență lingvistică următoarele categorii de candidați:

- Candidații care au diploma de licența sau de master pe o specializare  într-o limbă de largă circulație internațională;

- Candidații care au diploma de licență sau de master obținută într-o țară a Uniunii Europene dacă limba de predare  a fost o limbă de circulație internațională (Diploma astfel obținută trebuie să fie echivalată la CNRED – Ministerul Educației Naționale).

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un dosar plic de culoare albă, pe care vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui, domeniul de doctorat şi conducătorul ştiinţific:

1. Cerere tip de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat);

2. Fişa de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat)*;

3. Binecuvântarea Ierarhului din eparhia de domiciliu;

4. Copie legalizată după certificatul de naştere;

5. Copie xerox după cartea / buletinul de identitate;

6. Copie legalizată după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);

7. Copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;

8. Copie legalizată după Diploma de licenţă sau echivalentul acesteia;

9. Copie legalizată după foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

10. Copie legalizată după diploma de master (dacă este cazul);

11. Copie legalizată după foaia matricolă/suplimentul la diplomă (dacă este cazul);

12.Curriculum vitae

13.Listă de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate;

14.Atestat de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană) – Certificatul de competenţă lingvistică se obţine de la Centrul de Limbi Moderne Interlingua al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Craiova, în urma promovării unui test de cunoaştere a limbii străine respective. Solicitarea de obţinere a certificatului se depune la Secretariatul Facultății de Litere, în perioada de înscriere la colocviu, 4-10 septembrie 2018, între orele 9.00-12.00. Testarea poate avea loc în aceeaşi zi;

15.Chitanţa de achitare a taxei de înscriere în copie şi în original.

16. Un dosar plic de culoare albă.

* Fişa de înscriere se va depune la dosar, după completare, în original şi în copie.

· Absolvenţii de master care nu posedă încă diplomă de absolvire (promoţia 2018) pot depune la dosar adeverinţa de absolvire.

· Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către CNRED – Ministerul Educaţiei Naţionale.

METODOLOGIA DE ADMITERE LA DOCTORAT

* Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de licență în teologie ortodoxă şi master în teologie sau discipline conexe (conform Hotărârii Sfântului Sinod nr. 6343 din 1998). În conformitate cu hotărârea nr. 358 din 13 februarie 2015 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române se pot înscrie la studii de doctorat absolvenți de studii superioare care aparțin altor culte recunoscute sau se află sub jurisdicția canonică a altor Biserici Ortodoxe sunt necesare următoarele: acordul cultului/Chiriarhului eparhiei de care aparţine; avizul Școlii Doctorale de Teologie; avizul Chiriarhului de care aparţine facultatea şi acordul Patriarhului României. Cu privire la media generală de admitere la doctorat (MGAD) minimă necesară pentru înscrierea la doctorat este 8,51 conform prevederilor Sfântului Sinod, şi se calculează astfel: media generală de absolvire a facultății (medie an I +medie an II + medie an III (+medie an IV dacă este cazul)+media generală la licență: care reprezintă 70% din MGAD şi media generala de absolvire a studiilor de master (medie an I+ medie an II+ medie disertație : în proporție de 30%. Formula de calcul poate fi următoarea MGAD= MGAF X 70% + MGAM X 30

* Candidaţii vor prezenta la dosar şi binecuvântarea Ierarhului din Eparhia de domiciliu.

* Selecția candidaţilor la concursul de admitere se realizează de către Comisia de admitere la propunerea conducătorilor de doctorat, validată de CSD şi numită prin dispoziție a rectorului UCV cu cel puţin 30 de zile înainte de concurs şi precizată de Regulamentul de admitere la Şcoala de Doctorat în domeniul Teologie;

* Concursul de admitere constă în:

- Probă (scris/oral) la disciplina fundamentală de Teologie Dogmatică pentru toți candidații; Nota minimă la această probă: 8,00 (opt)

- Proba (scris/oral) la disciplina de specialitate pe locurile unde dorește să se înscrie candidatul; Nota minimă la această probă: 8,00 (opt)

- Interviu  pe tema de cercetare aleasă.

* Media de admitere va fi calculată după următorul algoritm: nota de la examenul de Dogmatică + nota obţinută la proba de specialitate + nota la interviu : 3. În cazuri de paritate, pentru stabilirea finală a ierarhiei candidaţilor în vederea obţinerii locurilor bugetare şi a burselor, comisia de examen va lua în calcul, la nevoie şi media generală de înscriere.

* Examenul de admitere se va desfăşura după o bibliografie generală, indicată în timp util pentru probele scrise.

La proba specifică a concursului de admitere la doctorat comisia urmărește:

a) nivelul de cunoaștere a problematicii domeniului Teologie legat de preocupările științifice ale candidatului;

b) capacitatea candidatului de a-şi asuma inițiative teoretice, practice şi metodologice pentru activitatea de cercetare, în general;

c) capacitatea candidatului de a-şi asuma inițiative teoretice, practice şi metodologice pentru activitatea de cercetare.

d) activitatea de cercetare ştiinţifică desfășurată de candidat;

e) capacitatea de analiză, sinteză şi de comunicare a candidatului;

f) orientarea candidaţilor către domeniul de doctorat şi tema aleasă: formularea şi justificarea direcțiilor de cercetare, măsura în care preocupările candidatului prezintă interes pentru domeniul Teologie.

Admiterea la doctorat a candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei obținute la concurs şi în limita locurilor vacante pentru fiecare conducător de doctorat în parte.

Rezultatele admiterii sunt validate de CSDT. Înmatricularea candidaţilor admiși se face prin decizia rectorului UCV.

Candidații declarați admiși vor completa şi semna contractul de studii universitare de doctorat.

* Pregătirea şi obţinerea titlului de doctor în Teologie se vor face după normele Ministerului Educaţiei Naţionale,  în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu H.G. nr.681/2011, Codul studiilor universitare de doctorat, precum şi cu respectarea specificului şi interesului misionar al Bisericii (articolul 14 din Protocol încheiat între Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, Secretariatul de Stat pentru Culte şi Patriarhia Română privind includerea învăţământului teologic superior în cadrul Universităţilor de Stat, înregistrat la Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei cu numărul 9870/30.05.1991).

Concursul de admitere la Doctorat constă în susţinerea următoarelor probe:

I. Candidaţii înscrişi la specialitatea Teologie Dogmatică, conducător ştiinţific: IPS Prof.univ.dr IRINEU ION POPA:

· Susţinerea temei de cercetare

· Examen scris la disciplina fundamentală Teologie Dogmatica - test din programa de mai jos

· Examen scris la disciplina de specialitate Teologie dogmatică şi simbolică - test din programa de mai jos

Teme de cercetare:

1. Unitatea Bisericii ca dar şi prezenţă a Preasfintei Treimi în viaţa Trupului tainic al Domnului

2. Moartea şi învierea Domnului Iisus Hristos în formulele şi simbolurile de credinţă ale Bisericii

3. Unitatea credinţei în dinamica Bisericii ca proces de creştere spirituală în comuniune

4. Mărturisirea credinţei prin împărtăşirea Euharistică în cadrul Sfintei Liturghii şi cu alte prilejuri din viaţa Bisericii

5. Comuniunea şi părtăşia Sfântului Duh ca unitatea organică între ierarhie şi credincioşi, între Bisericile locale şi Biserica sobornicească

Bibliografie:

1. Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, tradudecere de pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

2. Sf. Chiril al Ierusalimului, Catehezele batismale, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2012.

3. Sf. Grigorie de Nyssa, Cuvânt apologetic la Hexaimeron, în PSB 30, traducere pr. prof. TeodorBodogae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998.

4. Idem, Marelecuvântcatehetic, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2011.

5. Bria, pr. prof. Ioan, Tratat de teologie dogmatică şi ecumenică, vol. I, Ed. Andreiana, Sibiu 2009.

6. Matsoukas, Nikos, TeologieDogmaticăşisimbolică, vol. II, traducereNicuşorDeciu, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006.

7. Popa, IPS Irineu Ion, Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi, şi în veac, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010.

8. Idem, Dogmele şi mărturisirile de credinţă ale Bisericii – sensul apofatic şi raţionalitatea lor mai presus de raţiune, Mitropolia Olteniei, anul LXIV, nr. 9-12/2012, pp. 9-26.

9. Idem, Experienţe mistice la Părinţii Orientali, vol. II, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012.

10. Idem, Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013.

11. Idem, Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014.

12. Idem, Aşteptând pe Cel ce este şi Cel ce va veni, Atotţiitorul, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016.

13. Popescu, pr. prof. dr. Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005.

14. Stăniloae, pr. prof. Dumitru, Teologia Dogmatică, vol. I-II, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997.

15. Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 1987.

16. Idem, Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca, în Ortodoxia, nr. 3/1980.

17. Idem, Maica Domnului ca Mijlocitoare, în Ortodoxia, nr. 1/1952.

18. Idem, Sfinţenia în ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 1/1980.

19. Idem, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 1986.

TEMATICA DISCIPLINEI OBLIGATORII: TEOLOGIE DOGMATICĂ

Subiect: HRISTOLOGIE ORTODOXĂ (Examen scris)

Bibliografie:

1. Chiţescu, prof. dr. Nicolae., Teologia Dogmatică si Simbolică, vol. II, Bucuresti, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, 1958.

2. Damaschin, Sfântul Ioan, Dogmatica, trad. de Dumitru Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993.

3. Evdokimov, Paul, Ortodoxia, trad. dr. Irineu Popa, EIBMBOR, Bucureşti, 1996.

4. Galeriu, pr. prof., Constantin, Jertfă şi răscumpărare, Harisma, 1991.

5. IRINEU, Prof. Univ. Dr. Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este acelaşi, ieri, azi şi în veac, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2010.

6. Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia.

7. Meyendorff, John, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, trad. pr. prof. Nicolai Buga, EIBMBOR, Bucureşti, 1997.

8. Schönborn, Christoph, Icoana lui Hristos, O introducere teologică, trad. Pr. Dr. Vasile Răducă, Bucureşti, Ed. Anastasia, Bucureşti 1996

9. Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt despre Întruparea cuvântului, PSB 15, trad. pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987.

10. Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, trad. pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

11. Sfântul Grigorie de Nazianz, Opere dogmatice, trad. pr. dr. Gheorghe Tilea, Herald, Bucureşti, 2002.

12. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, PSB 80, EIBMBOR, Bucureşti, 1983.

13. Stăniloae, Pr. Prof Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed. Institutului Bibic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997.

14. Stăniloae, pr. prof. dr. Dumitru, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Craiova, 1991.

TEMATICA DISCIPLINEI DE SPECIALITATE: Teologia Dogmatică şi Simbolică (examen scris)

Subiecte:

1. PNEVMATOLOGIE ORTODOXĂ

2. ECLESIOLOGIE ORTODOXĂ

Bibliografie:

1. Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh, trad. Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999;

2. Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, trad. Vasile Manea, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2002;

3. P.F. Daniel, Teologie şi Spiritualitate, Bucureşti, 2009;

4. Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, trad. Pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, f.a.;

5. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, ediţia a doua, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997;

6. Ioannis Zizioulas, Fiinţa eclesială, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2007.

II. Pentru candidaţii înscrişi la specialitatea Teologie Dogmatică, conducător ştiinţific: Pr.Prof.univ.dr ION POPESCU:

· Susţinerea temei de cercetare

· Examen scris la disciplina fundamentală Teologie Dogmatica - test din programa de mai jos

· Examen scris la disciplina de specialitate Teologie dogmatică şi simbolică - test din programa de mai jos

Teme de cercetare:

1. Antropologia Părinţilor Capadocieni

Bibliografie:

1. Buchiu, Pr. conf. dr., Ştefan, Perspectiva ortodoxă asupra antropologiei creştine: omul între chip şi asemănare în Analele Universităţii din Craiova. Seria: Teologie, Anul IV, Nr. 5, 1999

2. Larchet, Jean-Claude, Persoană şi natură. Sfânta Treime-Hristos-Omul, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2013

3. Meyendorff, John, Teologia Bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, Traducere din limba engleză de Preot conf. dr. Alexandru I. Stan, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1996

4. Popescu, Preot profesor dr., Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005

5. Romanidis, Pr. prof. dr., Ioan, Teologia patristică, traducere de Ion Marin Croitoru, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2012

6. Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre întruparea Cuvântului în Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri, partea I, traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, în colecţia P.S.B. nr. 15, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1987

7. Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaimeron, Traducere şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Sofia, Bucureşti, 2004

8. Stăniloae, Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, volumul I-II, Ediţie îngrijită de Camil Marius Dădârlat, Editura Cristal, Bucureşti, 1995

9. Stăniloae, Dumitru, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Ediţia a II-a, Editura Omniscop, Craiova, 1993

10. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997

11. Thunberg, Lars, Omul şi cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1999

2. Gnoseologia Sfântului Dionisie Areopagitul

Bibliografie:

1. Drăgulin I., Prof. univ. dr., Gheorghe, Areopagitica. Dionisie Smeritul (Exiguul) şi alţi teologi străromâni în context european, secolele V-VI, Editura PACI, Bucureşti, 1998

2. Larchet, Jean-Claude, Persoană şi natură. Sfânta Treime-Hristos-Omul, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2013

3. Louth, Andrew, Dionisie Areopagitul. O introducere, Editura Deisis, Sibiu, 1997

4. Louth, Andrew, Originile tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie Areopagitul, Editura Deisis, Sibiu, 2002

5. Meyendorff, John, Biserica ortodoxă ieri şi azi, Ediţie nouă, revăzută şi îndreptată de John Meyendorff şi Nicolas Lossky, Traducere de Cătălin Lazurca, Editura Anastasia, 1996

6. Popescu, Pr. prof. dr., Ion, Învăţătura Sfântului Dionisie Areopagitul despre Sfânta Treime, în vol. Metafizică şi hermeneutică. Volum omagial Gheorghe Vlăduţescu, volum îngrijit de Angela Botez, Marius Augustin Drăghici, Henrieta Anişoara Şerban, Sabin Totu, Oana Vasilescu, Editura Aius PrintEd, Craiova 2010

7. Popescu, Pr. prof. dr., Ion, Mişcare, stabilitate şi complexitate în sistemul dionisian. Actualitatea gândirii dionisiene în volumul Teologie şi filosofie în opera Sf. Dionisie Areopagitul, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova 2012, pg. 179-212

8. Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete şi scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, Traducere, introducere şi note de Pr. Dumitru Stăniloae, Ediţie îngrijită de Constanţa Costea, Editura Paideia, Bucureşti 1996

9. Studia Theologica 3, Teologie şi Filozofie în opera Sf. Dionisie Areopagitul, Partea I, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2012

3. Îndumnezeirea omului şi a lumii la Sfântul Maxim Mărturisitorul

Bibliografie:

1. Ică I., Diac. Jr., Ioan, De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului. Integrala comentariilor liturgice bizantine. Studii şi texte, Editura Deisis, Sibiu, 2011

2. Larchet, Jean-Claude, Sfântul Maxim Mărturisitorul. O introducere, Editura Doxologia, 2013

3. Popescu, Pr. prof. dr., Ion, Absolut şi contingent în gândirea teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Buletin Ştiinţific al Facultăţii de Teologie din Piteşti, Seria: Teologie-Ortodoxă, Nr. 2, 2008

4. Popescu, Pr. prof. dr., Ion, Antropologia Sfântului Maxim Mărturisitorul versus antropologia postmodernă în Pr. conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan (editor), Antropologia ortodoxă din perspectivă eclesială: provocările postmodernităţii, Al VI-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Mănăstirea Tismana (Jud. Gorj), 10-11 mai 2016, Editura Universitaria, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018, pg. 143-162

5. Popescu, Pr. prof. dr., Ion, Metoda teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul  şi actualitatea ei pentru teologia dogmatică, în volumul Metode de cercetare în Teologia Dogmatică. Al doilea colocviu naţional de Teologie Dogmatică, Editura Sigma, Bucureşti, 2009

6. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Traducere din limba greacă veche, introducere şi note de Preotul profesor Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2006

7. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mystagogia. Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii, traducere, introducere şi note D. Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2000

8. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie în FILOCALIA sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, Volumul III, Traducere din greceşte, introducere şi note de Preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2009

9. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997

10. Stăniloae, Pr. prof., Dumitru, Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul în Ortodoxia, Anul XL, Nr. 3, iulie-septembrie 1988

11. Thunberg, Lars, Omul şi cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1999

4. Teologia energiilor divine necreate la Sfântul Grigorie Palama

Bibliografie:

1. Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Traducere din limba franceză de Pr. Vasile Răducă, Editura Bonifaciu, 1998

2. Lossky, Vladimir, Vederea lui Dumnezeu, în româneşte de Maria Cornelia Oros, studiu introductiv de diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu 1995

3. Meyendorff, John, Teologia Bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, Traducere din limba engleză de Preot conf. dr. Alexandru I. Stan, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1996

4. Popescu, Pr. conf. dr., Ion, Energiile Divine Necreate în Teologia Ortodoxă, în Buletin Ştiinţific al Facultăţii de Teologie din Piteşti, Seria Teologie-Ortodoxă, anul IX, nr. 1, 2004, p. 90-106

5. Popescu, Preot profesor dr., Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005

6. Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete şi scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, Traducere, introducere şi note de Pr. Dumitru Stăniloae, Ediţie îngrijită de Constanţa Costea, Editura Paideia, Bucureşti 1996

7. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996

8. Stăniloae, Preotul Profesor, Dumitru, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006

9. Ware, Kallistos, Dumnezeu ascuns şi revelat: calea apofatică şi distincţia esenţă-energii, traducere din lb. engleză de Daniel Jugrin în Studii Teologice, Seria a III-a, Anul IV, Nr. 2, aprilie-iunie 2008

5. Hristologia contemporană

Bibliografie:

1. Buchiu, Preot, Ştefan, Întrupare şi unitate. Restaurarea cosmosului în Iisus Hristos, Prefaţa de Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, Editura Libra, Bucureşti, 1997

2. Caraza, Diacon dr., Ioan, Hristologia Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon în preocupările teologilor romano-catolici şi protestanţi din vremea noastră şi punctul de vedere ortodox, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2000

3. Coman, Pr. prof., Ioan G., Persoana Logosului Iisus Hristos în lumina primelor patru secole patristice în Studii Teologice, anul XXIV, nr. 9-10, noiembrie-decembrie, Bucureşti, 1972

4. Coman, Pr. prof., Ioan G., Şi Cuvântul trup S-a făcut, Editura Mitropolia Banatului, Timişoara, 1993

5. Irineu Popa Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este acelaşi, ieri şi azi şi în veac, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova 2010

6. Irineu Popa, Prof. univ. dr.,  Mitropolitul Olteniei, Ca toate să fie iarăşi reunite în Iisus Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014

7. Irineu Popa, Prof. univ. dr., Mitropolitul Olteniei, Iconomia plinirii vremilor în Hristos, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010

8. Larchet, Jean-Claude, Persoană şi natură. Sfânta Treime-Hristos-Omul, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2013

9. Meyendorff, John, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucureşti, 1997

10. Meyendorff, John, Teologia Bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, Traducere din limba engleză de Preot conf. dr. Alexandru I. Stan, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1996

11. Popescu, Preot profesor dr., Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005

12. Romanidis, Pr. prof. dr., Ioan, Teologia patristică, traducere de Ion Marin Croitoru, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2012

13. Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre întruparea Cuvântului în Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri, partea I, traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, în colecţia P.S.B. nr. 15, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1987

14. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua. Tâlcuri ale unor locuri cu multe şi adânci înţelesuri din Sfinţii Dionisie Areopagitul şi Grigorie Teologul, în colecţia P.S.B. nr. 80, Traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1983

15. Stăniloae, Dumitru, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Ediţia a II-a, Editura Omniscop, Craiova, 1993

16. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Iisus Hristos lumina lumii şi îndumnezeitorul omului, îngrijirea ediţiei Monica Dumitrescu, Editura Anastasia, Bucureşti, 1993

17. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997

18. Stăniloae, Pr. prof., D., Hristologia sinoadelor în Ortodoxia, Anul XXVI, Nr. 4, octombrie-decembrie 1974

6. Pnevmatologia contemporană

Bibliografie:

1. Bobrinskoy, Pr. prof., Boris, Taina Preasfintei Treimi, traducere Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005

2. Didim din Alexandria, Despre Duhul Sfânt, traducere de Pr. Vasile Răducă, Editura Sofia, Bucureşti, 2001

3. Evdokimov, Paul, Prezenţa Duhului în Tradiţia Ortodoxă, Traducere, prefaţă şi note de Pr. Dr. Vasile Răducă, Editura Anastasia, 1995

4. Popescu, Pr., Ion, Persoana şi lucrarea Sfântului Duh în opera Sf. Vasile cel Mare – De Spiritu Sancto, în Studii Teologice, nr. 4, iulie-august, 1990, Bucureşti, p. 27-40.

5. Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh în Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, partea a III-a, în colecţia P.S.B. nr. 12, traducere, introducere, note şi indici de Pr. prof. dr. Constantin Corniţescu şi Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1988

6. Stăniloae, Pr. prof., D., Criteriile prezenţei Sfântului Duh în Studii Teologice, Seria a II-a, Anul XIX, Nr. 3-4, martie-aprilie 1967

7. Stăniloae, Pr. prof., D., Studii catolice recente despre Filioque în Studii Teologice, Seria a II-a, Anul XXV, Nr. 7-8, iulie-august 1973

7. Triadologia contemporană

Bibliografie:

1. Bobrinskoy, Pr. prof., Boris, Taina Preasfintei Treimi, traducere Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005

2. Didim din Alexandria, Despre Duhul Sfânt, traducere de Pr. Vasile Răducă, Editura Sofia, Bucureşti, 2001

3. Evdokimov, Paul, Prezenţa Duhului în Tradiţia Ortodoxă, Traducere, prefaţă şi note de Pr. Dr. Vasile Răducă, Editura Anastasia, 1995

4. Larchet, Jean-Claude, Persoană şi natură. Sfânta Treime-Hristos-Omul, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2013

5. Meredith, Anthony, Capadocienii, traducere de Pr. Constantintin Jinga, Editura Sophia, Bucureşti, 2008

6. Meyendorff, John, Teologia Bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, Traducere din limba engleză de Preot conf. dr. Alexandru I. Stan, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1996

7. Popescu, Pr. prof. dr., Ion, Învăţătura Sfinţilor Trei Ierarhi despre Sfânta Treime în Mitropolia Olteniei, Anul LXVI (781-784), Nr. 1-4, ianuarie-aprilie 2014

8. Popescu, Pr. prof. dr., Ion, Persoana şi lucrarea Sfântului Duh în opera Sf. Vasile cel Mare – De Spiritu Sancto, în Studii Teologice, nr. 4, iulie-august, 1990

9. Popescu, Pr. prof. dr., Ion, Triadologia Sfântului Vasile cel Mare şi importanţa ei pentru misiunea Bisericii, în Studii şi cercetări teologice, Anul III, 2009, Editura Universităţii din Piteşti

10. Popescu, Pr. prof. dr., Ion, Unitate şi multiplicitate în gândirea teologică a părinţilor capadocieni, în Buletin Ştiinţific al Facultăţii de Teologie din Piteşti, Seria: Teologie-Ortodoxă, Nr. 1, 2009

11. Rogobete, Silviu Eugen, O ontologie a iubirii. Subiect şi Realitate Personală supremă în gândirea teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae, Traducători: Anca Dumitraşcu şi Adrian Guiu, Editura Polirom, Iaşi, 2001

12. Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, Partea a III-a, Despre Sfânta Treime, în colecţia P.S.B. nr. 40, Traducere, introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Membru al Academiei Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1994

13. Sfântul Grigore de Nyssa, Contra lui Eunomie, I, Ediţie bilingvă, Traducere şi note de Ovidiu Sferlea, Studiu introductiv de Mihail Neamţu, Ediţie îngrijită de Adrian Muraru, Editura Polirom, 2010

14. Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh în Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, partea a III-a, în colecţia P.S.B. nr. 12, traducere, introducere, note şi indici de Pr. prof. dr. Constantin Corniţescu şi Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1988

15. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005

16. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996

17. Stăniloae, Pr. prof., D., Fiinţa şi ipostasurile în Sfânta Treime, după Sfântul Vasile cel Mare în Ortodoxia, Anul XXX, Nr. 1, ianuarie-martie 1979

18. Stăniloae, Pr. prof., Dumitru, Sfânta Treime creatoarea, mântuitoarea şi ţinta veşnică a tuturor credincioşilor în Ortodoxia, Anul XXXVIII, Nr. 2, aprilie-iunie 1986

TEMATICA DISCIPLINEI OBLIGATORII: TEOLOGIE DOGMATICĂ

Subiect: HRISTOLOGIE ORTODOXĂ (Examen scris)

Bibliografie:

1. Chiţescu, prof. dr. Nicolae., Teologia Dogmatică si Simbolică, vol. II, Bucuresti, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, 1958.

2. Damaschin, Sfântul Ioan, Dogmatica, trad. de Dumitru Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993.

3. Evdokimov, Paul, Ortodoxia, trad. dr. Irineu Popa, EIBMBOR, Bucureşti, 1996.

4. Galeriu, pr. prof., Constantin, Jertfă şi răscumpărare, Harisma, 1991.

5. IRINEU, Prof. Univ. Dr. Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este acelaşi, ieri, azi şi în veac, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2010.

6. Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia.

7. Meyendorff, John, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, trad. pr. prof. Nicolai Buga, EIBMBOR, Bucureşti, 1997.

8. Schönborn, Christoph, Icoana lui Hristos, O introducere teologică, trad. Pr. Dr. Vasile Răducă, Bucureşti, Ed. Anastasia, Bucureşti 1996

9. Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt despre Întruparea cuvântului, PSB 15, trad. pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987.

10. Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, trad. pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

11. Sfântul Grigorie de Nazianz, Opere dogmatice, trad. pr. dr. Gheorghe Tilea, Herald, Bucureşti, 2002.

12. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, PSB 80, EIBMBOR, Bucureşti, 1983.

13. Stăniloae, Pr. Prof Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed. Institutului Bibic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997.

14. Stăniloae, pr. prof. dr. Dumitru, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Craiova, 1991.

TEMATICA DISCIPLINEI DE SPECIALITATE: Teologia Dogmatică (examen scris)

1. Eclesiologia ortodoxă. Noi abordări ale eclesiologiei

Bibliografie:

1. Irineu Slatineanu, L’Eglise communion des hommes dans la Sainte Trinite, Editura Universitaria, 2003

2. Florenski, Pavel, Stâlpul şi Temelia Adevărului. Încercare de teodicee ortodoxă în douăsprezece scrisori, Editura Polirom, 1999

3. Larchet, Jean-Claude, Biserica, Trupul lui Hristos. I. Natura şi structura Bisericii, în româneşte de Marinela Boijin, Editura Sophia, Bucureşti, 2013

4. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mystagogia. Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii, traducere, introducere şi note D. Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2000

5. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997

6. Zizioulas, Ioannis, Fiinţa ecclesială, Editura Bizantină, Bucureşti, 1996

2. Triadologia Părinţilor Capadocieni

Bibliografie:

1. Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh în Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, partea a III-a, în colecţia P.S.B. nr. 12, traducere, introducere, note şi indici de Pr. prof. dr. Constantin Corniţescu şi Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1988

2. Popescu, Pr. prof. dr., Ion, Învăţătura Sfinţilor Trei Ierarhi despre Sfânta Treime în Mitropolia Olteniei, Anul LXVI (781-784), Nr. 1-4, ianuarie-aprilie 2014, pg. 85-99

3. Sfântul Grigore de Nazianz, Cele cinci cuvântări teologice, Editura Anastasia, Bucureşti, 1993

4. Sfântul Grigore de Nyssa, Contra lui Eunomie, I, Ediţie bilingvă, Traducere şi note de Ovidiu Sferlea, Studiu introductiv de Mihail Neamţu, Ediţie îngrijită de Adrian Muraru, Editura Polirom, 2010

5. Rogobete, Silviu Eugen, O ontologie a iubirii. Subiect şi Realitate Personală supremă în gândirea teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae, Traducători: Anca Dumitraşcu şi Adrian Guiu, Editura Polirom, Iaşi, 2001

3. Hristologia sinoadelor ecumenice

Bibliografie:

1. Irineu Popa Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este acelaşi, ieri şi azi şi în veac. Editura Mitropolia Olteniei, Craiova 2010

2. Meyendorff, John, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucureşti, 1997

3. Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, Partea întâia, Închinarea şi slujirea în duh şi adevăr, în colecţia P.S.B. nr. 38, Traducere, introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1981

4. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997

5. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua. Tâlcuri ale unor locuri cu multe şi adânci înţelesuri din Sfinţii Dionisie Areopagitul şi Grigorie Teologul, în colecţia P.S.B. nr. 80, Traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1983

6. Larchet, Jean-Claude, Persoană şi natură. Sfânta Treime-Hristos-Omul, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2013

4. Pnevmatologia contemporană

Bibliografie:

1. Moltmann, Jürgen, Treimea şi Împărăţia lui Dumnezeu, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2007

2. Moltmann, Jürgen, Dumnezeu în creaţie, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2007

3. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997

4. Meyendorff, John, Biserica Ortodoxă ieri şi azi, Editura Anastasia, 1996

5. Coman, Preot dr., Constantin, Erminia Duhului, Editura Bizantină, Bucureşti, 2002

5. Mystagogia tradiţiei răsăritene

Bibliografie:

1. Irineu Slătineanu, Experienţe mistice la Părinţii orientali, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2005

2. Andrew Louth, Originile tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie Areopagitul, Traducere: Elisabeta Voichita Sitea, Cuvant-inainte: diac. Ioan I. Ica, Editura Deisis, 2002

3. Sfântul Macarie Egipteanul, Scrieri. Omilii duhovniceşti, în colecţia PSB nr. 34, Traducere Pr. prof. dr. Constantin Corniţescu, Introducere, indici şi note de Prof. dr. N. Chiţescu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992

4. FILOCALIA sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, Volumul IX, Traducere, introduceri şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980

5. Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete şi scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, Traducere, introducere şi note de Pr. Dumitru Stăniloae, Ediţie îngrijită de Constanţa Costea, Editura Paideia, Bucureşti 1996

6. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mystagogia. Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii, traducere, introducere şi note D. Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2000

7. Sfântul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeieşti în volumul Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990

6. Baza creaţională a Sfintelor Taine (o cosmologie eclesială)

Bibliografie:

1. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997

2. Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaimeron, Traducere şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Sofia, Bucureşti, 2004

3. Popescu, Dumitru, Ortodoxie şi Contemporaneitate, Editura Diogene, Bucureşti 1996

4. Sfântul Dionisie Areopagitul, Despre Ierarhia Bisericească în Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete şi scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, Traducere, introducere şi note de Pr. Dumitru Stăniloae, Ediţie îngrijită de Constanţa Costea, Editura Paideia, Bucureşti 1996

5. Popescu, Pr. prof. dr., Ion, Mişcare, stabilitate şi complexitate în sistemul dionisian. Actualitatea gândirii dionisiene în volumul Teologie şi filosofie în opera Sf. Dionisie Areopagitul, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova 2012, pg. 179-212

6. Zizioulas, Ioannis, Creaţia ca Euharistie, Editura Bizantină, Bucureşti, 1999

7. Radu, Dumitru, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi problema intercomununii, teza de doctorat în Ortodoxia, an  XXX, 1979, nr. 1-2, p. 13-388

7. Biserica, Împărăţia lui Dumnezeu între deja aici şi nu încă

Bibliografie:

1. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997

2. Marrou I., Henri, Teologia Istoriei, traducere de Gina Nimigean şi Ovidiu Nimigean, Institutul European, 1995

3. Irineu Popa, Prof. univ. dr.,  Mitropolitul Olteniei, Iconomia plinirii vremilor în Hristos, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010

4. Irineu Popa, Prof. univ. dr.,  Mitropolitul Olteniei, Ca toate să fie iarăşi reunite în Iisus Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014

5. Tauşev, Arhiepiscop, Averchie, Apocalipsa Sfântului Ioan. Un comentariu ortodox, Traducere de Felix Truşcă, Editura Sophia, 2005

III. Pentru candidaţii înscrişi la specialitatea Teologie Dogmatică, conducător ştiinţific: Pr.Conf.univ.dr NICOLAE MOŞOIU:

· Susţinerea temei de cercetare

· Examen scris la disciplina fundamentală Teologie Dogmatica - test din programa de mai jos

· Examen scris la disciplina de specialitate Teologie dogmatică şi simbolică - test din programa de mai jos

Teme de cercetare:

1.         Paradigma trinitară în viaţa Bisericii şi a familiei din lumea globalizată şi

secularizată

Bibliografie

1. Sfânta Scriptură

2. Sfântul Maxim Mărturisitorul, ”Mystagogia. Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii”, traducere, introducere şi note D. Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2000

3. Pr. prof. dr., Dumitru, Stăniloae, ”Teologia Dogmatică Ortodoxă”, vol. 2, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997

4. Pr. prof. dr., Dumitru Stăniloae, ”Sfânta Treime sau la început a fost iubirea”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005

5. PS Irineu Slatineanu, ”L’Eglise communion des hommes dans la Sainte Trinite”, Editura Universitaria, 2003

6. Pavel Florenski, ”Stâlpul şi Temelia Adevărului. Încercare de teodicee ortodoxă în douăsprezece scrisori”, Editura Polirom, 1999

7. Jean-Claude Larchet, ”Biserica, Trupul lui Hristos. I. Natura şi structura Bisericii”, în româneşte de Marinela Boijin, Editura Sophia, Bucureşti, 2013

8. Ioannis, Zizioulas, ”Fiinţa ecclesială”, Editura Bizantină, Bucureşti, 1996.

9. Ioan I. Ică Jr., Mystagogia Trinitatis. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Deisis, Sibiu, 1998.

10. Ioan I Ică Jr, și Germano Marani, „Biserică, societate, gândire în Răsărit, în Occident și în Europa de azi” în Gândirea socială a Bisericii. Fundamente, documente, analize, perspective, Editura Deisis, Sibiu, 2002.

11. Sfântul Ioan Gură de Aur, ”Omilia despre căsătorie – Comentariu la Epistola către Efeseni”, trad.şi note de Marcel Hancheş, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 2002.

12. Pr. prof. Boris Bobrinskoy, ,, Taina Preasfintei Treimi”, traducere Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005

13. Paul, Evdokimov, Prezenţa Duhului în Tradiţia Ortodoxă, Traducere, prefaţă şi note de Pr. Dr. Vasile Răducă, Editura Anastasia, 1995

14. Jean-Claude Larchet, ”Persoană şi natură. Sfânta Treime-Hristos-Omul”, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2013

15. Pr. prof. dr., Ion, Popescu, ”Învăţătura Sfinţilor Trei Ierarhi despre Sfânta Treime” în Mitropolia Olteniei, Anul LXVI (781-784), Nr. 1-4, ianuarie-aprilie 2014

2. Raţionalitatea şi unitatea lumii:  perspectivă teologică şi ştiinţifică actuală

Bibliografie

1. Sfânta Scriptură

2. Sfântul  Maxim Mărturisitorul, „Răspunsuri către Talasie”, în Filocalia, vol. III, Sibiu, 1949, p. 45-46.

3. Sfântul Maxim Mărturisitorul, ”Mystagogia. Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii”, traducere, introducere şi note D. Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2000

4. Preotul Profesor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă (TDO), (I), 2003

5. Nicolae Chiţescu, „Paradigmele divine şi problemele pe care le ridică ele pentru teologia dogmatică”, în Ortodoxia, nr. 1, (1958)

6. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, p. 328.

7. J.C. Larchet, Introducere la: Saint Maxime la Confesseur, Ambigua,- comentarii de Părintele Dumitru Stăniloae, Les Editions de l’ Ancre, 1993.

8. Lars Thunberg, Man and the cosmos. The vision of St. Maxim the Confessor, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 1985,

9. Alain Riou, Le  monde et l’Eglise selon Maxime le Confesseur, Ed. Beauchesne, Paris, 1973, p. 135-136.

Ştiinţă

1. Francisco J. Ayala, Darul lui Darwin către Știință si Religie. București: Curtea Veche, 2008;

2. John Polkinghorne, Quarci, haos şi creştinism, București: Curtea Veche, 2006; Idem, Teologia în contextul ştiinţei, București: Curtea Veche, 2010; Martin Rees. Doar șase numere, Humanitas, 2008; Ian Stewart, Numerele Naturii, Humanitas, 2011;

3. Denis Alexander, Creaţie sau Evoluţie. Trebuie să alegem? Curtea Veche, 2010; Peter Atkins, Amprenta lui Galileo. Cele 10 mari idei ale științei. Bucureşti: All, 2007;

4. Livio Mario, Secțiunea de aur, București: Humanitas, 2012;

5. Idem, Este Dumnezeu matematician?, București: Humanitas, 2009;

6. Andrew Robinson,  Măsura lucrurilor. București: Art, 2008;

7. Bruce Rosemblum, Fred Kutter. Enigma Cuantică. București: Prestige, 2011; Smolin Lee, Spaţiu, timp, univers, Humanitas, 2008;

8. Steven Weinberg Descoperirea particulelor subatomice, Humanitas, 2007; Trinh Xuan Thuan, Melodia secretă, Curtea Veche, 2012 Cristian Presură, Fizica povestită, Humanitas, 2014, 644p. (format A4)

3. Omul ca imago Trinitatis – antropologia teologică şi provocările contemporane ( evoluţionism, realitate virtuală, transumanism – abordare interdisciplinară teologie, biologie, psihologie ...)

Bibliografie

1. Sfânta Scriptură

2. Hierotheos Vlachos, ”Psihologia existențialistă și psihoterapia ortodoxă”, Doxologia, Iași, 2011.

3. Pr.Prof.D.Staniloae Chipul nemuritor al lui Dumnezeu (Craiova 1987),

4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (Craiova 1991),

5. Pr.Vasile Răducă, Antropologia Sfântului Grigorie de Nyssa (Bucureşti,

6. Ieromoonah Teofan Mada, Homo seculus, Agnos, 2008

7. Ioannis, Zizioulas, ”Fiinţa ecclesială”, Editura Bizantină, Bucureşti, 1996.

8. Ioan I. Ică Jr., Mystagogia Trinitatis. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Deisis, Sibiu, 1998.

9. M. Eliade,  (2007/ 1957) ”Sacrul şi profanul”, (ediţia a III-a), Editura Humanitas: Bucureşti.

10. Horia Roman Patapievici, Omul recent. O critică a modernității din perspectiva întrebării „Ce se pierde atunci când ceva se câștigă”, Ediția a V-a, Editura Humanitas, București, 2008

11. Pr. Lect. Dr. Vasile Borca, „Autonomia omului – destrămarea umanului”, în volumul Biblie și misiune creștină. Popas aniversar Pr. Prof. Dumitru Abrudan, Editura Andreiana, Sibiu, 2012.

12. Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă,Ediția a IV-a, Studiu introductiv și traducere diac. Ioan I. Ică Jr, Editura Deisis, Sibiu, 2009.

13. Wolfhart Pannenberg, Ce este omul? Antropologia actuală în lumina teologiei, Traducere de Ioan Milea, Editura Herald, București, 2012.

14. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2013.

15. Petre Ţuţea, Omul, tratat de antropologie creştină, vol I, Editura Timpul, Iaşi, 1992.

16. I.G. Barbour, Când ştiinţa întâlneşte religia. Adversare, străine sau partenere?” , Bucureşti: Editura Curtea Veche, 2006.

17. Bogdan Emilian Bălașcă, ”Psihologie religiei creștine”, Editura Serafica.

18. F.Collins, Limbajul lui Dumnezeu, Curtea Veche;

19. Denis Alexander, Creație sau evoluție, Cureta Veche,2010,

20. F.Ayala, Darul lui Darwin, Curtea Veche, 2008;

21. Ieromonah Serafim Rose,Crearea Lumii,  Cartea Facerea..., Ed.Sofia, 2011;.,

22. http://ziarullumina.ro/transumanismul-si-promisiunea-nemuririi-129998.html

23. https://whatistranshumanism.org/

4. Suferinţa şi moartea martirică din perspectiva eshatologiei ortodoxe

Bibliografie

1. In Apocalipsa 1,5, Mântuitorul este numit ho Martys, ho pistos, Testis fidelis

2. Mântuitorul mărturisește martyro despre Sine şi mărturia martyria Sa este adevărată  Ioan 8,14

3. Dictionarul Kittel

4. Dictionarul Lampe

5. Referinte patristice la  Apocalipsă

6. Pr. Prof Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică , vol 3

7. J. Moltman , Venirea lui Dumnezeu. Tratat de eshatologie creştină, 2015

8. Adrian Lemeni, Sensul eshatologic al creatiei, Editrua ASAB, Bucuresri, 2004

9. ACHTEMEIER, PAUL J. Romans. A Bible Commentary for Teaching and Preaching, John Knox Press Atlanta.

10. BEJAN, DIMITRIE FR. Bucuriile suferintei. Viata Unui Preot Martir, Harlau, Iasi.

11. BENGEL, JOHN ALBERT. 1971 Romans – Revelation. A new translation by Charlton T. Lewis and Marvin R. Vincent, in New Testament Word Studies, vol. 2, Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan 49501.

12. BORDEIANU, DUMITRU 2001        Marturisiri din mlastina disperarii, Editura Scara, Bucuresti.

13. CHRISTO, GUS GEORGE. 1992 Martyrdom According to John Chrysostom: To Live Is Christ, to Die Is Gain. Leviston, Mellen University Press.

14. CHRYSOSTOM, JOHN. 1989           Homilies of the Epistles of Paul to the Corinthians, in Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, edited by Philip Schaff, D.D., LL.D., vol. 11, T&T Clark Edinburgh, WM.B., Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan.

15. CHRYSOSTOM, JOHN. 1989 Homilies on the Acts of the Apostles and the Epistle to the Romans, in Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, edited by Philip Schaff, D.D., LL.D., vol. 12, T&T Clark Edinburgh, WM.B., Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan.

16. CHRYSOSTOM, JOHN. 1994           Homilies on Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus, and Philemon, in Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, edited by Philip Schaff, D.D., LL.D., vol. 13, T&T Clark Edinburgh, WM.B., Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan.

17. CYPRIAN, ST. 1958  Treaties. Translated by Roy J. Deferarri, in The Fathers of the Church, vol. 36, Washington, D.C., The Catholic University of America Press.

18. CYPRIAN, ST. 1964  Letters (1 – 81). Translated by Sister Rose Bernard Donna, C.S.J., in The Fathers of the Church, vol. 51, Washington, D.C., The Catholic University of America Press.

19. DODD, C. H. Epistle of Paul to the Romans, London: Hodder and Stoughton Limited.

20. GAFENCU, VALERIU. 2006 Calea spre fericire. Scrisori trimise din inchisoare celor dragi. Editura Agaton, Fagaras.

21. GHEORGHE, ADRIAN ALUI. Parintele Iustin Parvu si morala unei vieti castigate, Editura Conta, Piatra Neamt.

22. LACTANTIUS. 1964  The Divine Institutes. Translated by Sister Mary Francis, in The Fathers of the Church, vol. 49, Washington, D.C., The Catholic University of America Press.

23. LACTANTIUS. 1965  The Minor Works. Translated by Sister Mary Francis, in The Fathers of the Church, vol. 54, Washington, D.C., The Catholic University of America Press.

24. LESBAUPIN, IVO. 1987        Blessed are the Persecuted. Christian Life in the Roman Empire, AD 64-313. Translated from the Portuguese by  Robert R. Barr, Orbis Books, Maryknoll, New York.

25. OANCEA, ZOSIM. Inchisorile unui preot Ortodox, Editura Christiana, Bucuresti.

26. ODEN, C. THOMAS 1988     Ancient Christian Commentary on Scripture. Romans, vol.6, edited by Gerald Bray, Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago, London

27. ORIGEN.  1954          Prayer, Exhortation to Martyrdom. Translated by John J. O Meara, in Ancient Christian Writings, vol. 19, Westminster, Maryland, the Newman Press London, Longmans Green and Co.

28. PAMPHILI, EUSEBIUS. 1953 & 1955          Ecclesiastical History. Translated by Roy J. Deferarri, in The Fathers of the Church, vol. 19 and 29, Washington, D.C., The Catholic University of America Press.

29. SANDU, STEFAN. 1985        Teologia Marturisirilor de Credinta Luterane si Ortodoxe, Ortodoxia, Bucuresti.

30. SCHLOSSBERG, HERBERT. 1991   A Fragrance of Oppression. The Church and its Persecutors. Crossway Books, a division of Good News Publishers, Wheaton, Illinois.

31. SCHREINER, THOMAS J. 1988       Romans, Baker Exegetical Commentary on the New Testament, Baker Books.

32. STEINHARDT, NICOLAE. 2005       Jurnalul Fericirii, Editura Manastirii Rohia.

33. TERTULLIAN. 1950  Apologetica lWorks and Minucius Felix Octavius. Translated by Rudolf Arbesmann, in The Fathers of the Church, vol.10, Washington, D.C., The Catholic University of America Press.

34. TERTULLIAN. 1959  Disciplinary, Moral and Ascetical Works. Translated by Rudolf Arbesmann, in The Fathers of the Church, vol. 40, New York, Fathers of the Church, Inc.

35. VOICESCU, FR. 2002            Parintele Voicescu; un Duhovnic al Cetatii, in Duhovnici Romani Contemporani, Ed. Bizantina, Bucuresti.

36. WARD, BENEDICTA. 2003  The Desert Fathers : sayings of the early Christian monks. Translated and with an introduction by Benedicta Ward, Penguin classics, London: Penguin.

37. WEINRICH, WILLIAM CARL. 1981 Spirit and Martyrdom. A Study of the Work of the Holy Spirit in the Contexts of Persecution and Martyrdom in the New Testament and Early Christian Literature. University Press of America, Inc.

5. Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae (în ţară şi în străinătate; studii importante, volume omagiale, cărţi,  teze de doctorat). Realizări şi perspective de cercetare – o evaluare critică

Bibliografie

Virginia Popa, Părintele Dumitru Stăniloae, Biobibliografia, Editura Trinitas, 20013

Identificarea altor studii și teze de doctorat ulterioare aparitiei cărtii doamnei Popa

Ordonarea materialului pe baza capitolelor Dogmaticii.

Identificarea stadiului cercetării operei Părintelui Stăniloae precum și precizarea altor teme de cercetare de mare relevanță

TEMATICA DISCIPLINEI OBLIGATORII: TEOLOGIE DOGMATICĂ

Subiect: HRISTOLOGIE ORTODOXĂ (Examen scris)

Bibliografie:

1. Chiţescu, prof. dr. Nicolae., Teologia Dogmatică si Simbolică, vol. II, Bucuresti, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, 1958.

2. Damaschin, Sfântul Ioan, Dogmatica, trad. de Dumitru Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993.

3. Evdokimov, Paul, Ortodoxia, trad. dr. Irineu Popa, EIBMBOR, Bucureşti, 1996.

4. Galeriu, pr. prof., Constantin, Jertfă şi răscumpărare, Harisma, 1991.

5. IRINEU, Prof. Univ. Dr. Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este acelaşi, ieri, azi şi în veac, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2010.

6. Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia.

7. Meyendorff, John, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, trad. pr. prof. Nicolai Buga, EIBMBOR, Bucureşti, 1997.

8. Schönborn, Christoph, Icoana lui Hristos, O introducere teologică, trad. Pr. Dr. Vasile Răducă, Bucureşti, Ed. Anastasia, Bucureşti 1996

9. Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt despre Întruparea cuvântului, PSB 15, trad. pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987.

10. Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, trad. pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

11. Sfântul Grigorie de Nazianz, Opere dogmatice, trad. pr. dr. Gheorghe Tilea, Herald, Bucureşti, 2002.

12. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, PSB 80, EIBMBOR, Bucureşti, 1983.

13. Stăniloae, Pr. Prof Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed. Institutului Bibic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997.

14. Stăniloae, pr. prof. dr. Dumitru, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Craiova, 1991.

TEMATICA DISCIPLINEI DE SPECIALITATE: Teologia Dogmatică şi Simbolică (examen scris)

Subiecte:

1. PNEVMATOLOGIE ORTODOXĂ

2. ECLESIOLOGIE ORTODOXĂ

Bibliografie:

1. Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh, trad. Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999;

2. Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, trad. Vasile Manea, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2002;

3. P.F. Daniel, Teologie şi Spiritualitate, Bucureşti, 2009;

4. Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, trad. Pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, f.a.;

5. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, ediţia a doua, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997;

6. Ioannis Zizioulas, Fiinţa eclesială, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2007.

IV. Candidaţii înscrişi la specialitatea Teologie Morală, conducător ştiinţific: Pr.Conf.univ.dr PICU-NELU OCOLEANU:

· Susţinerea temei de cercetare

· Examen scris la disciplina fundamentală Teologie Dogmatica - test din programa de mai sus

· Examen scris la disciplina de specialitate Teologie Morală - test din programa de mai jos

Teme de cercetare:

1. Sf. Liturghie (cultul divin) ca matrice a vieţii morale ortodoxe

Bibliografie selectivă:

· Bria, Ion: Liturghia după liturghie, Bucureşti, 1996.

· Crainic, Nichifor: Nostalgia paradisului, București, 1940

· Felmy, Karl Christian: „Was unterscheidet diese Nacht von allen anaderen Nächten?“ Die Funktion des Stiftungsberichts in der urchristlichen Eucharistiefeier nach Didche 9f. und dem Zeugnis Justins, în: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, 27. Band 1984, Johannes Stauda Verlag Kassel, pp. 1-15; text reluat în: Idem, Diskos. Glaube, Erfahrung und Kirche in der neueren orthodoxen Theologie, hg. von Heinz Ohme und Johann Schneider, Erlangen 2003 [Oikonomia. Quellen und Studien zur orthodoxen Theologie, Bd. 41], pp. 362-377.

· Felmy, Karl Christian: Vom urchristlichen Herrenmahl zur Göttlichen Liturgie der Orthodoxen Kirche. Ein historischer Kommentar, Erlangen 2000 [Oikonomia. Quellen und Studien zur orthodoxen Theologie, Bd. 39].

· Ocoleanu, Picu: Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teoologice la o nouă cultură a legii, Craiova 2004; ed. a II-a: Bucureşti, 2008.

· Ocoleanu, Picu / Preda, Radu (ed.): Viaţă liturgică şi ethos comunitar, Craiova, 2007.

 • Ocoleanu, Picu: Minima Moralia eucharistica. Eine theologische Pathologie der Öffentlichkeit, Berlin-London 2007

· Ulrich, Hans G.: Wie Geschöpfe leben. Konturen evangelischer Ethik, Münster, 2005

· Wannenwetsch, Bernd: Gottesdienst als Lebensform. Ethik für Christenbürger, Stuttgart 1997

2. Modi vivendi în monahismul creştin, specificul moral-teologic şi genealogia acestora

Bibliografie selectivă:

· Bayer, Oswald: Nachfolge-Ethos und Haustafel-Ethos. Luthers seelsorgische Ethik, în: Idem: Freiheit als Antwort, Tübingen 1996, pp. 147-163

· Benz, Ernst: Die protestantische Thebais. Zur Nachwirkung Makarios des Ägypters im Protestantismus des 17. und 18. Jahrhunderts in Europa und Amerika, Wiesbaden 1963 [Abhandlungen der geistes- und wissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1963, Nr. 1]

· Binns, John: Ascetics and Ambassadors of Christ. The Monasteries of Palestine 314 – 631, Oxford 1994.

· Brown, Peter: The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity, în: The Journal of Roman Studies 61 (1971), pp. 80-101; reluat în: Peter Brown, Society and the Holy in Late Antiquity, Berkeley 1982, pp. 103-152.

· Burton-Christie, Douglas: The Word in the Desert. Scripture and the Quest for Holiness in Early Christian Monasticism, Oxford University Press 1993.

· Chitty, Derwas J.: The Desert a City. An Introduction to the Study of Egyptian and Palestinian Monasticism under the Christian Empire, Oxford 1966.

· Elm, Susanna: „Virgins of God”. The Making of Asceticism in Late Antiquity, Oxford 1994.

· Festugière O.P., A.-J.: Les Moines d’Orient, vol. I, Culture et Sainteté. Itroduction au Monachisme Oriental, Paris 1961.

· Frank OFM, P. Suso: AΓΓΕΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ. Begriffsanalytische und begriffsgeschichtliche Untersuchung zum „engelgleichen Leben” im frühen Mönchtum, Münster 1964 [Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens, Heft 26].

· Gribomont OSB, J.: Les Règles Morales de Saint Basile et le Nouveau Testament, în Studia Patristica, vol. II. Papers presented at the Second International Conference on Patristic Studies held at Christ Church, Oxford 1955, edited by Kurt Aland and F.L. Cross, Akademie-Verlag, Berlin 1957, pp. 416-426.

· Guillaumont, Antoine: Originile vieţii monahale. Pentru o fenomenologie a monahismului, trad. Constantin Jinga, Bucureşti 1998.

· Hadot, Pierre: Ce este filosofia antică?,  trad. George Bondor şi Claudiu Tipuriţă, prefaţă de Cristian Bădiliţă, Iaşi 1997.

· Lilienfeld, Fairy von: Spiritualität des frühen Wüstenmönchtum. Gesammelte Aufsätze 1962 bis 1971, hrsg. von Ruth Albrecht und Franziska Müller, 2. unveränderte Auflage, Erlangen 1988 [Oikonomia“, Bd. 18]; trad. rom.: Fairy von Lilienfeld: Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei. Culegere de studii (1962-1971) editată de Ruth Albrecht şi Franziska Müller, trad. Picu Ocoleanu, Craiova 2006.

· Malingrey, A.-M.: „Philosophia”. Étude d’un groupe de mots dans la littérature grecque des Présocratiques au IVe siècle après Jésus-Christ, Paris 1961.

· Răducă, Pr. Prof. Dr. Vasile: Monahismul egiptean. De la singurătate la obşte, Bucureşti 2003.

· Regnault, Lucien: Viaţa cotidiană a Părinţilor deşertului în Egiptul secolului IV, ediţia a II-a, trad. Ioan I. Ică jr, Sibiu 2004.

· Vööbus, A.: History of Asceticism in the Syrian Orient, vol. 2: Early Monasticism in Mesopotamia and Syria, Leuven 1960.

3. Teologie Morală şi bioetică: genealogia teologică a tehnologiei genetice; temeiurile metafizice ale accepţiei medicale cu privire la moarte; etc.)

Bibliografie selectivă

· Altner, Günter: Naturvergessenheit : Grundlagen einer umfassenden Bioethik. Grundlagen einer umfassenden Bioethik, Darmstadt: Wiss. Buchges., 1991

· Barth, Hermann: Wie wollen wir leben? : Beiträge zur Bioethik aus evangelischer Sicht. Beiträge zur Bioethik aus evangelischer Sicht, Hannover: Lutherisches Verlagshaus, 2003

· Biernbacher, Dieter (ed.): Bioethik als Tabu? : Toleranz und ihre Grenzen, 2. Aufl., Münster [u.a.]: Lit, 2002

· Congourdeau, Marie-Helene: Embrionul şi sufletul lui la Sfinţii Părinţi şi în izvoarele filozofice şi medicale greceşti, Sibiu : Deisis, 2014

· Dabrock, Peter: Menschenwürde und Lebensschutz : Herausforderungen theologischer Bioethik. Herausforderungen theologischer Bioethik, Gütersloh: Gütersloher Verl.-Haus, 2004

· Düwell, Marcus: Bioethik : Methoden, Theorien und Bereiche, Stuttgart [u.a.]: Metzler, 2008

· Engelhardt jr, H. Tristram: Fundamentele bioeticii creştine. Perspectiva ortodoxă, Sibiu: Deisis, 2005.

· Eissa, Tina-Louise (ed.): Geschichte der Bioethik : eine Einführung. Eine Einführung, Paderborn: Mentis, 2011

· Großjohann, Ole: Kirchen als Freunde des Lebens : die ökumenische Entwicklung von Bioethik. Die ökumenische Entwicklung von Bioethik, Göttingen: Edition Ruprecht, 2015

· Kreß, Hartmut (ed.): Menschenwürde, Medizin und Bioethik : heutige Fragen medizinischer und ökologischer Ethik. Heutige Fragen medizinischer und ökologischer Ethik, Münster [u.a.]: Lit, 2000

· Moldovan, Sebastian: Eseuri de bioetică, ed. a II-a, Sibiu: Editura Astra Museum, 2013.

· Zierden, Heike (ed.): Was wollen wir, wenn alles möglich ist? : Fragen zur Bioethik. Fragen zur Bioethik, München: Dt. Verl.-Anst., 2003

· ***, Instruktion "Dignitas personae" über einige Fragen der Bioethik : 8. September 2008, Bonn: Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz , 2008

4. Teologie Morală şi hermeneutică biblică (ex.: etica psalmilor; răscumpărare şi îndreptare în epistolele pauline şi implicaţiile lor moral-teologice etc.)

Bibliografie selectivă

· Brock, Brian: Singing the Ethos of God: On the Place of Christian Ethics in Scripture, Grand Rapids: Eerdmans, 2007

· McQuilkin, Robertson / Copan, Paul: An Introduction to Biblical Ethics: Walking in the Way of Wisdom, third ed., Downers Grove, Illinois, 2014

· Otto, Eckart: Theologische Ethik des Alten Testaments, Stuttgart 1994

· Oyen, Hendrik van: Ethik des Alten Testaments, Gütersloh 1967

· Schrage, Wolfgang: Ethik des Neuen Testaments, Göttingen, 1982

· Strecker, G.: Handlungsorientierter Glaube. Vorstudien zu einer Ethik des Neuen Testaments, Stuttgart-Berlin 1972

· Ulrich, Hans G.: Wie Geschöpfe leben. Konturen evangelischer Ethik, Münster, 2005

· Wendland, Hans D.: Ethik des Neuen Testaments, Göttingen, 1980

5. Teologia Morală ca Teologie a persoanei: redescoperirea persoanei în filosofia postmetafizică; persoana ca temă de reflecţie moral-teologică în sec. XX – personalismul francez, personalişti germani; persoana în teologia patristică; persoana ca temă de reflecţie în teologia ortodoxă contemporană; implicaţiile acestei reflecţii din punct de vedere moral-teologic: D. Stăniloae; R. Spaemann; E. Levinas etc.

Bibliografie selectivă:

 • Buber, Martin: Eu şi tu, Bucreşti, 1992
 • Crainic, Nichifor: Puncte cardinale în haos, București, 1936
 • Crainic, Nichifor: Ortodoxie şi etnocraţie, Bucureşti 1937

· Levinas, Emmanuel : Între noi, trad. Rom., ALL, Bucureşti, 2000

· Mounier, Emmanuel: Qu’est-ce que le personnalisme?, Ed. du Seuil, Paris, 1946

· Mounier, Emmanuel : Ecrits sur le personnalisme, Ed. du Seuil, Paris, 2016

· Ocoleanu, Picu: Minima Moralia eucharistica. Eine theologische Pathologie der Öffentlichkeit, Berlin-London 2007

· Spaemann, Robert: Personen: Versuch über den Unterschied zwischen „etwas“ und „jemand“, Stuttgart: Klett-Cotta, 1996

· Stăniloae, Dumitru: Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Bucureşti, 1978

· Voinescu, Alice : Scrisori către fiul și fiica mea, București, 1994

TEMATICA DISCIPLINEI OBLIGATORII: TEOLOGIE  DOGMATICA

Subiect: HRISTOLOGIE ORTODOXĂ (Examen scris)

Bibliografie:

7. Chiţescu, prof. dr. Nicolae., Teologia Dogmatică si Simbolică, vol. II, Bucuresti, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, 1958.

8. Damaschin, Sfântul Ioan, Dogmatica, trad. de Dumitru Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993.

9. Evdokimov, Paul, Ortodoxia, trad. dr. Irineu Popa, EIBMBOR, Bucureşti, 1996.

10. Galeriu, pr. prof., Constantin, Jertfă şi răscumpărare, Harisma, 1991.

11. IRINEU, Prof. Univ. Dr. Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este acelaşi, ieri, azi şi în veac, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2010.

12. Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia.

13. Meyendorff, John, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, trad. pr. prof. Nicolai Buga, EIBMBOR, Bucureşti, 1997.

14. Schönborn, Christoph, Icoana lui Hristos, O introducere teologică, trad. Pr. Dr. Vasile Răducă, Bucureşti, Ed. Anastasia, Bucureşti 1996

15. Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt despre Întruparea cuvântului, PSB 15, trad. pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987.

16. Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, trad. pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

17. Sfântul Grigorie de Nazianz, Opere dogmatice, trad. pr. dr. Gheorghe Tilea, Herald, Bucureşti, 2002.

18. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, PSB 80, EIBMBOR, Bucureşti, 1983.

19. Stăniloae, Pr. Prof Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed. Institutului Bibic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997.

20. Stăniloae, pr. prof. dr. Dumitru, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Craiova, 1991.

TEMATICA DISCIPLINEI DE SPECIALITATE: Teologie Morală (examen scris)

1. Binele şi caracterul său ipostatic în Teologia Morală Ortodoxă

2. Legea morală : legea divină : naturală şi morală ; cele trei paradigme ale legii morale (Sf. Maxim Mărturisitorul) ; Torah şi mitzvot : legea morală a Vechiului Testament ; „legea harului” (poruncile Mântuitorului) ca „lege a iubirii” (Marcu Ascetul)

3. Conştiinţa morală

4. Libertatea : liberul arbitru ; caracterul relativ al libertăţii umane; libertatea duhovnicească

5. Responsabilitatea morală

6. Moralitatea faptelor omeneşti

7. Virtutea

8. Păcatul

9. Valoarea morală a Sfintelor Taine

10. Creşterea duhovnicească şi etapele ei

11. Cele trei dimensiuni ale moralei creştine: datoriile faţă de Dumnezeu; datoriile faţă de aproapele; datoriile faţă de sine însuşi

12. Datoriile faţă de Dumnezeu

13. Datoriile faţă de aproapele

14. Datoriile faţă de noi înşine: datoriile faţă de suflet; datoriile faţă de trup (implicaţii bioetice: eutanasia, transplantul de organe; fertilizarea in vitro; clonarea etc.)

15. Relaţia cu creaţia lui Dumnezeu. Morala creştină şi mediul înconjurător

16. Familia creştină: Biserica din casă, moralitate şi natalitate/maternitate; specificul moral al familiei creştine

17. Biserica şi sfera publică: Biserică şi stat; Biserică şi societate civilă

18. Moralitate creştină şi viaţă economică

Bibliografie

1. Mitrop. Nicolae Mladin, O. Bucevschi, C. Pavel, I. Zăgrean: Teologia Morală Ortodoxă, 2 vol., Bucureşti, 1979

2. Georgios Mantzaridis: Morala creştină, vol. II, Bucureşti, 2006

3. Mitrop. Atanasie Mironescu: Manual de Teologie Morală, Bucureşti, 1895

4. Mitrop. Nicolae Mladin: Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969

5. Şerban Ionescu: Morala ortodoxă faţă cu celelalte morale confesionale – după izvoarele lor originale, Bucureşti, 1941

6. Mitrop. Irineu Popa: Substanţa morală a dreptului, Bucureşti, 2009

7. Gheorghe Popa: Lege şi iubire. Coordonate biblice şi hermeneutice pentru teologia morală, Iaşi, 2011

8. Picu Ocoleanu: Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă cultură a legii, Craiova, 2004 (ed. a II-a: Bucureşti, 2008)

9. Ioan Bunea: Fenomenologia conştiinţei morale, Cluj-Napoca, 2009

10. Ştefan Iloaie: Responsabilitatea morală personală şi comunitară, Cluj-Napoca, 2009

11. Ioan I. Ică jr; Germano Marani: Gândirea socială a Bisericii. Fundamente-documente-analize-perspective, Sibiu, 2002

12. Georgios Mantzaridis: Globalizare şi universalitate. Himeră şi adevăr, Bucureşti, 2002

V. Candidaţii înscrişi la specialitatea Misiologie şi ecumenism, conducător ştiinţific: Arhid.Conf.univ.dr GELU CĂLINA:

· Susţinerea temei de cercetare

· Examen scris la disciplina fundamentală Teologie Dogmatica - test din programa de mai sus

· Examen scris la disciplina de specialitate Misiologie şi ecumenism - test din programa de mai jos

Teme de cercetare:

1. Raportul dintre diaconie şi natura misionară a Bisericii. O perspectivă ortodoxă

Bibliografie

1. Bel, Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 1. Premise teologice, pp. 21-47;

2. Bevans, Stephen B ., Models of Contextual Theology. FaithandCulturesSeries, OrbisBooks, 2004;

3. Byrne, Peter, Houlden, Leslie (eds.), Companion Encyclopedia of Theology, Taylor&Francis, London, 2003;

4. Bosch, David J., TransformingMission. ParadigmShifts in Theology of Mission, pp. 15-180;

5. D’Costa, Gavin, Theology in the Public Square. Church, Academy andNation, BlackwellPublishing, UK, 2005;

6. Flint, Thomas P., Rea, Michael. C., The Oxford Handbook of PhilosophicalTheologzy, Oxford Univ. Press,  2009;

7. Frosini, Giordano, Teologia oggi. Una sintesiaggiornata e attualizzata, ed. Dehoniane, Bologna, 1996;

8. Grieu,E. , Diaconia, quandol’amore di Dio si fa vicino, EDB, Bologna 2013

9. Himcinschi, Mihai, Misiune şi limbaj biblic, în AnnalesUniversitatis Apulensis, SeriesTheologica, 5, Alba Iulia 2005, pp. 73-86;

10. Idem, Misiune şi dialog. Ontologia misionară a Bisericii din perspectiva dialogului interreligios, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003;

11. Matsoukas, George E., Orthodox Christianity at the Crossroad: A Great Council of the Church-WhenandWhy, New York, iUniverse, 2009;

12. Petraru, Gheorghe, Teologie Fundamentală şi Misionară. Ecumenism, p. 91-138;

13. Scaiola, D. ,Servire il Signore. Linee di una teologia biblica dellamissionenell’AnticoTestamento, Roma 2008.

14. Schillebeecks, Edward, The Schillebeecks Reader, Crossroad, New York, 1985;

15. Schreiter, Robert J., Constructing Local Theologies, OrbisBooks, New York, 1985;

2. A face misiune în context urban. Strategii din perspectiva ortodoxă

Bibliografie

1. Abbà, S. , “Megacities e mondo globale”, in Idem., Resurrezione di Roma, CittàNuova, Roma 2017, 79-107;

2. Bel, Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 1. Premise teologice, pp. 21-47;

3. Idem, Misiune şi responsabilitate creştină, pp. 15-22; 29-81; 161-200; 217-241;

4. Bevans, Stephen B ., Models of Contextual Theology. FaithandCulturesSeries, OrbisBooks, 2004;

5. S.B. Bevans – R.P. Schroeder, Teologia per la missioneoggi, Queriniana, Brescia 2010

6. Byrne, Peter, Houlden, Leslie (eds.), Companion Encyclopedia of Theology, Taylor&Francis, London, 2003;

7. Dianich, S., Chiesa in missione. Per una ecclesiologia dinamica, Ed. Paoline, 1985;

8. Francesco, EvangeliiGaudium, CittàdelVaticano 2013, numeri scelti: 71-75, 120-121, 164-165, 239.

9. Hiebert, P. , The Gospel in HumanContexts, Baker 42 Facoltà di missiologia Academic, GrandRapids (Mich.) 2009, 177-187;

10. Newbigin, Leslie, La Chiesamissionarianel mondo moderno, Roma 1968;

11. Padilla, Elaine, Phan, Peter C., (eds.) Christianities in Migration: The Global Perspective (Christianities of the World) , KindleEdition, PalgraveMacmillan, 2016;

12. Recepcion, A.,“Urbanizzazione, migrazione, postmodernità”, in Gen’srivista di vita ecclesiale, Roma, aprile-giugno 2017, 54-60;

13. Sepe, C., Rapportosullamissione, EdizioniDehoniane, Bologna, 2007;

TEMATICA DISCIPLINEI OBLIGATORII: TEOLOGIE DOGMATICĂ

Subiect: HRISTOLOGIE ORTODOXĂ (Examen scris)

Bibliografie:

1. Chiţescu, prof. dr. Nicolae., Teologia Dogmatică si Simbolică, vol. II, Bucuresti, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, 1958.

2. Damaschin, Sfântul Ioan, Dogmatica, trad. de Dumitru Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993.

3. Evdokimov, Paul, Ortodoxia, trad. dr. Irineu Popa, EIBMBOR, Bucureşti, 1996.

4. Galeriu, pr. prof., Constantin, Jertfă şi răscumpărare, Harisma, 1991.

5. IRINEU, Prof. Univ. Dr. Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este acelaşi, ieri, azi şi în veac, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2010.

6. Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia.

7. Meyendorff, John, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, trad. pr. prof. Nicolai Buga, EIBMBOR, Bucureşti, 1997.

8. Schönborn, Christoph, Icoana lui Hristos, O introducere teologică, trad. Pr. Dr. Vasile Răducă, Bucureşti, Ed. Anastasia, Bucureşti 1996

9. Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt despre Întruparea cuvântului, PSB 15, trad. pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987.

10. Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, trad. pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

11. Sfântul Grigorie de Nazianz, Opere dogmatice, trad. pr. dr. Gheorghe Tilea, Herald, Bucureşti, 2002.

12. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, PSB 80, EIBMBOR, Bucureşti, 1983.

13. Stăniloae, Pr. Prof Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed. Institutului Bibic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997.

14. Stăniloae, pr. prof. dr. Dumitru, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Craiova, 1991.

TEMATICA DISCIPLINEI DE SPECIALITATE: Misiologie şi ecumenism (examen scris)

1. Misiunea Bisericii. Fundamente și noi perspective

ü Bel Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 1. Premise teologice, p. 21-47;

ü David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission, p. 15-180;

ü Himcinschi Mihai, Misiune şi limbaj biblic, în Annales Universitatis Apulensis, Series Theologica 5, Alba Iulia 2005, p. 73-86. Idem, Misiune şi dialog. Ontologia misionară a Bisericii din perspectiva dialogului interreligios, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003

ü Giordano Frosini, Teologia oggi. Una sintesi aggiornata e attualizzata, ed. Dehoniane, Bologna, 1996

ü Petraru, Gheorghe, Teologie Fundamentală şi Misionară. Ecumenism, p. 91-138;

2. Transmiterea şi apărarea credinţei. Misiune și ecclesiologie. Condiții și exigențe actuale

ü Bel Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 1. Premise teologice, p. 15-79;

ü David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts în Theology of Mission, p. 389-409;

ü Florovsky Georges, Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Nordland Publishing Company, Belmont, 1972

ü Bria Ion, Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi a mărturiei creştine azi, p. 79-84; Idem, Spre plinirea Evangheliei. Dincolo de apărarea Ortodoxiei: exegeza şi transmiterea Tradiţiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2002. Idem, Sensul Tradiţiei Ecumenice. Mărturia şi viziunea ecumenică a Bisericii Ortodoxe, Ed. Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2009; Idem, Studii de Misiune şi Ecumenism, Ed. ASTRA Museum, Sibiu, 2013

ü M. D. Chenu, « La fin de l’ère constantinienne », dans Un concile pour notre temps, Paris, Cerf, 1961, p. 59‑87.

ü Yves Congar, Mon journal du Concile, t. I, Paris, Cerf, 2002

ü Karl Rahner, « Theologische Grundinterpretationen des II. Vatikanischen Konzils », Schriften zur Theologie, 14 (1980), p. 287‑302

3. Mărturia creștină astăzi. Noțiuni de fenomenologie

ü Bel Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 1. Premise teologice, p. 80-92;

ü David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts în Theology of Mission, p. 1- 14; 368-369; 389-409;

ü Boboc Alexandru, Heidegger, fenomenologie şi ontologie, Analele Universitatii din Craiova, Seria Filosofie (17/2006). pp. 5-31.

ü Bria Ion, Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi a mărturiei creştine azi, p. 37-78;

ü A. Chapelle, L’ontologie phénoménologique de Heidegger. Un commentaire de „Sein und Zeit”, Editions Universitaires, Paris, 1962

ü M. Heidegger, Sein und Zeit, 12, Aufl., M. Niemeyer, Tűbingen, 1972

ü R. Guilead, Étre et liberté. Une étude sur le dernier Heidegger, Editions Neuwelaerts, Paris, 1965

4. Preotul - misionar: pregătirea şi calităţile sale

ü Bel Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 1. Premise teologice, p. 93-114;

ü David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts în Theology of Mission, p. 1- 14; 376-388;

ü Bria Ion, Ph. Chanson, J. Gandille, M. Spindler, Dictionaire oecumenique de missiologie, p. 309-320;

ü J. Masson, La missione continua, Bologna 1975

ü A. Wolanin, S.J., Teologia della missione. Testo con note, edizione riveduta e ampliata, ad uso degli studenti, Roma Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2000

5. Mărturia socială a preotului şi a parohiei

ü Bel Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 1. Premise teologice, p. 114-133;

ü David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts în Theology of Mission, p. 393-409;

ü Bria Ion, Ph. Chanson, J. Gadille, M. Spindler, Dictionaire oecumenique de missiologie, p. 139-146; 274-277;

ü Giuseppe Buono, Missiologia. Teologia e prassi, Paoline Editoriale Libri, 2000; idem, La missione tra noi, Editrice Gaia, 2007; idem, Il vocabolario della missione. Breve saggio di missiologia contemporanea, Editrice missionaria italiana, Bologna,  2008

ü C. Dotolo, Un cristianesimo possibile. Tra postmodernità e ricerca religiosa, Brescia: Editrice Queriniana, 2007

ü M. Himcinschi, Biserica în societate. Aspecte misionare ale Bisericii în societatea actuală, Alba Iulia: Editura Reîntregirea, 2006

6. Solidaritatea cu lumea, diaconia sau filantropia creştină

ü David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts în Theology of Mission, p. 181-348;

Misiunea Bisericii în Sfânta Scriptură şi în istorie, p. 7-12;

ü Colzani, G., Teologia della Missione, Messaggero, Padova 1996

ü Petraru, Gheorghe, Teologie Fundamentală şi Misionară. Ecumenism, p. 175-226.

ü Seumois, A., Teologia missionaria, Edizioni Dehoniane, Bologna 1993.

ü Wolanin, A., Teologia della missione. Temi scelti, Piemme, Casale Monferrato 1989.

7. Dinamica misionară

ü David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts în Theology of Mission, p. 349-362;

ü Ică Ioan jr., G. Marani, Gândirea socială a Bisericii. Fundamente, documente, analize, perspective, p. 393-612;

ü Bel Valer, Misiune şi Responsabilitate creştină, p. 15-22; 29-81; 161-200; 217-241.

ü J. Dupuis, Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, Brescia 1997

ü Dianich, S., Chiesa in missione. Per una ecclesiologia dinamica, Ed. Paoline, 1985.

ü Newbigin, L., La Chiesa missionaria nel mondo moderno, Roma 1968.

ü Sepe, C., Rapporto sulla missione, Edizioni Dehoniane, Bologna 2007

ü Giovanni Paolo II, esort. apost. Tertio millennio adveniente, 6

8. Evanghelizarea, transmiterea credinţei adevărate şi a Tradiţiei creştine. Diaspora. Provocările imigraţiei

ü Bel Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 2. Exigenţe, p. 15-81;

ü David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts în Theology of Mission, p. 409-431;

ü Bria Ion, Ph. Chanson, J. Gadille, M. Spindler, Dictionare oecumenique de missiologie, p. 15-22; 67-72; 125-132;

ü M. Barnes, Christian Identity and Religious Pluralism: Religions in Conversation, (Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1989

ü S. Mazzolini, La Chiesa è essenzialmente missionaria. Il rapporto «natura della Chiesa» - «missione della Chiesa» nell’iter della costituzione de Ecclesia (1959-1964), Roma 1999

ü B. Sesboue, Hors de l’Église pas de salut. Histoire d’une formule et problèmes d’interprétation, Paris 2004.

ü Seumois A. (1975), La methologie missionnaire selon le décret conciliaire "Ad Gentes", in Scalzotto T. (a cura), La Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli nel decennio "Ad Gentes", Roma, SE.POM, 189-201

9. Liturghie şi misiune

ü Bel Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 2. Exigenţe, p. 123-158;

ü David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts în Theology of Mission, p. 205-213;

ü Bria Ion, Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi a mărturiei creştine azi, p. 17-204;

ü Bria Ion, Ph. Chanson, J. Gadille, M. Spindler, Dictionaire oecumenique de missiologie, p. 190-123;

ü Meddi L. (2014), La ministerialità missionaria. Riflessione pastorale, in Quaderni di Limone. Rinnovare la missione rivisitando Comboni

ü Müller K. – Sundermeier Th., Lexicon Missionstheologischer Grundbegriffe, p. 260-266.

10. Apostolatul mirenilor

ü Bel Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 2. Exigenţe, p. 145-212;

ü David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts în Theology of Mission, p. 467-488;

ü Bria Ion, Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi a mărturiei creştine azi, p. 107-152;

ü Morante, G., «La missione dei laici catechisti nella Chiesa. (Aspetto teologico-pastorale)», in Lay missionaries in the Third Millennium = Missionaires laïcs au troisième millénaire, (Studia missionalia; 049), Roma 2000, 165-190

ü Seumois, A., «Fonction du laïcat missionnaire», Nouvelle Revue de science missionnaire 7 (Immensee 1951) 173-183. 282-293

ü Scabini, P., «Vocazione e missione dei laici nei documenti conciliari e postconciliari», Rivista di vita spirituale 41 (Roma 1987) 378-389

ü Vanhoye, A., «Appunti sulla teologia del laicato», La Civiltà Cattolica 138/4 (Roma 1987) 128-1


11. Misiunea profetică a Bisericii

ü Sf. Iustin Martirul și Filozoful, Apologia întâi, LXVII, PSB, 2, ED. IBMBOR, București, 1980

ü PF Daniel, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994

ü Bel Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 2. Exigenţe, p. 83-122;

ü idem, Misiunea creștină în planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, în Theologia Orthodoxă, 2/2014

ü David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts în Theology of Mission, p. 432-446;

ü Bria Ion, Ph. Chanson, J. Gadille, M. Spindler, Dictionaire oecumenique de missiologie, p. 177-190; 258-264; 277-281; 284-299;

ü Ică Ioan jr., G. Marani, Gândirea socială a Bisericii. Fundamente, documente, analize, perspective, p. 131-392;

ü Pr. Ilie Moldovan, Ortodoxia misionară, stâlp de lumină în lumea contemporană, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2009

ü Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Filocalia, 9

ü Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. I-III

ü Panayotis Anastasios Yannoulatos (episcop de Tirana), The Purpose and Motive of Mission: from an Orthodox point of view Athens, Greece, 1968

12. Dialogul dintre știință și teologie. Evanghelie şi cultură

ü PF Daniel, Credință, știință și viitor, "Ortodoxia", an XXXII (1980), nr. 1, p. 189-193 (semnat Dan I. Ciobotea)

ü Lemeni Adrian, Teologie Ortodoxă şi Ştiinţă. Repere pentru dialog, p. 361-491;

ü Petraru, Gheorghe, Teologie Fundamentală şi Misionară. Ecumenism, p. 261-294.

ü Luzbetak, L.J., Chiesa e culture, EMI, Bologna 1991

ü Magda Stavinschi, Perspective româneşti asupra ştiinţei şi teologiei, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2006

ü Mircea Eliade, Mitul eternei reîntoarceri, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 1999

ü Ian Barbour, Când ştiinţa întâlneşte religia, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2006

ü Ioannis Zizioulas, Fiinţa eclesială, Bucureşti, Editura Bizantină, 1996

13. Dialogul interreligios

ü Bria Ion, Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi a mărturiei creştine azi, p. 153-228;

ü Bria Ion, Ph. Chanson, J. Gadille, M. Spindler, Dictionare oecumenique de missiologie, p. 63-66;

ü Petraru, Gheorghe, Teologie Fundamentală şi Misionară. Ecumenism, p. 225-402.

ü Orthodox Handbook of Ecumenism. Resources for Theological Education, Pantelis Kalaitzidis, Thomas FitzGerald, Cyril Hovorun, Aikaterini Pekridou, Nikolaos Asproulis, Guy Liagre, Dietrich Werner (eds.), Volos Academy Publications(in cooperation with WCC Publications, Geneva, and Regnum Books International, Oxford)Volos, Greece, 2014, 962 p.

ü World Council of Churches, Constitution, Chapter III: Purposes and Functions

ü Mgr. H. Teisser, La mission de l'Eglise, Desclee, Paris, 1985

ü Rev. Dr Thomas G. Casey, Christian-Jewish Relations Transformed 3: Current Developments, în Doctrine and Life, April 2014, (Volume 64, No. 4), pp. 18-27

ü Idem, Christian-Jewish Relations Transformed: The Creativity of Nostra Aetate, în Doctrine and Life, February 2014, (Volume 64, No. 2), pp. 16-24

14. Mișcarea ecumenică. Documente și perspective

ü Achimescu, Nicolae, Religii în dialog, p. 49-96.

ü Bel Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 1. Premise teologice, p. 134-163;

ü Bria Ion, Ph. Chanson, J. Gadille, M. Spindler, Dictionare oecumenique de missiologie, p. 81-85;

ü Müller K. – Sundermeier Th., Lexicon Missionstheologischer Grundbegriffe, p. 65-68; 411-422;

ü Orthodox Handbook of Ecumenism. Resources for Theological Education, Pantelis Kalaitzidis, Thomas FitzGerald, Cyril Hovorun, Aikaterini Pekridou, Nikolaos Asproulis, Guy Liagre, Dietrich Werner (eds.), Volos Academy Publications(in cooperation with WCC Publications, Geneva, and Regnum Books International, Oxford)Volos, Greece, 2014, 962 p.

Bibliografie selectivă :

Achimescu, Nicolae, Noile Mişcări religioase, ed. Limes 2002

Alfeyev, Episcopul Hilarion, Christian witness to uniting Europe: a view from a representative of the Russian Orthodox Church, în “The Ecumenical Review”. Geneva, Vol. 55 (2003),  nr. 1, p. 76-86

Idem, Orthodox witness today, WCC Publications, Geneva 2006

Bergeron, Richard, Hors de l'Église, plein de salut: pour une théologie dialogale et une spiritualité interreligieuse, Montréal: Médiaspaul  2004

Bosch, David Jacobus, Believing in the future: toward a missiology of Western culture,  Valley Forge, Pa.: Trinity Press International; Leominster Herefordshire, England: Gracewing, 1995

Idem, Dynamique de la mission chrétienne: histoire et avenir des modèles missionnaires; Paris: Karthala ; Genève: Labor et Fides, 1995

Idem, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission, Orbis Books, New York, 2011

Bria, Pr. Prof. Dr. Ioan, “Spre plinirea Evangheliei”. Dincolo de apărarea Ortodoxiei: exegeza şi transmiterea TRADIŢIEI, Alba Iulia 2002

Idem, Liturghia după liturghie: O tipologie a misiunii apostolice si mărturiei creştine azi, Bucureşti: Ethena Publishing, 1996

Bria Ion, Studii de Misiune şi Ecumenism, Ed. ASTRA Museum, Sibiu, 2013

Bria Ion, Ph. Chanson, J. Gadille, M. Spindler, Dictionnaire oecumenique de missiologie, Cerf-Labor et fides, Paris, Geneva, 2003

Bel, Pr. prof. dr. Valer, Misiune, Parohie, Pastoraţie. Coordonate pentru o strategie misionară, Ed. Renaşterea, Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 2006

Bel Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 1. Premise teologice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004

Idem, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 2. Exigenţe, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002

Bria, Pr. prof. dr. Ion,  Destinul Ortodoxiei, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1989

Irineu, Acad. Prof. dr. Popa, Mitropolitul Olteniei, Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos, Editura Mitropolia Olteniei, 2014

Mihăiţă, Arhiepiscop prof. dr. Nifon, Misiologie creştină. Curs pentru Facultatea de teologie, Ediţia a II-a, Bucureşti, 2005

Metallinos, Gheorghios, Parohia - Hristos în mijlocul nostru, trad. pr. prof. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu,2004

Mitropolit Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996

Mitropolit Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire. Noţiuni şi orientări pentru teologia şi practica pastorală, trad. Paul Brusanowski, Ed. Sofia, Bucureşti, 2001

Panayotis Anastasios Yannoulatos (episcop de Tirana), The Purpose and Motive of Mission: from an Orthodox point of view Athens, Greece, 1968

Idem, Facing the world: Orthodox Christian essays on global concerns, Geneva: WCC Publications 2003

Pavel, Pr. prof. univ. dr. Aurel Reflecţii critice asupra misiunii creştine, Editura „Andreiana“ a Arhiepiscopiei Sibiului, 2014

Petraru, Pr. Prof. dr. Gheorghe, Repere pentru o misiologie ortodoxă, « Teologie şi Viaţă » X (2000) nr. 7-12

Zorn, Jean-François, L'appel à la mission: Formes et évolution, 19-20eme siècles, Actes de la 9ème session du CREDIC à l'Université catholique de Nimègue, 14-17 juin 1988, (Centre de recherches et d'échanges sur la diffusion et l'inculturation du christianisme, Collection du C.R.E.D.I.C. nr. 7), Lyon: Université Jean-Moulin Facultés catholiques, 1989

Idem, La missiologie: émergence d'une discipline théologique, Genève: Labor et Fides, 2004

Klauspeter, Blaser (dir.), prefață de Jean-Francois Zorn și Alphonse Quenum, Repères pour la mission chrétienne: Cinq siècles de tradition missionnaire, perspectives œcuméniques. (Association francophone œcuménique de missiologie), Paris : Cerf, Geneva : Labor et Fides, 2000

VI. Candidaţii înscrişi la specialitatea Patrologie şi literatură post-patristică, conducător ştiinţific: Pr.Conf.univ.dr CONSTANTIN BĂJĂU:

· Susţinerea temei de cercetare

· Examen scris la disciplina fundamentală Teologie Dogmatica - test din programa de mai sus

· Examen scris la disciplina de specialitate Patrologie şi literatură post-patristică - test din programa de mai jos

Teme de cercetare:

 1. Sfinţii Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul - exegeţi ai Sfintei Scripturi..

Bibliografie:

1.Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău, Patrologie, Craiova, 2018;

2.Idem, Sfinţii Părinţi – Teologii Bisericii,  Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova 2016;

3.Arhidiac. Prof. Dr. C-tin Voicu, Patrologie şi literatură postpatristică, vol. I-III, Bucureşti;

4.Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Patrologie, vol. I-III;

5.Prof. Stilianos Papadopoulou, Patrologia, vol. I-II;

6.Colecţia PSB, traduceri în limba română din operele celor doi Sfinţi Părinţi, colecţia PG.

 1. Personalităţi teologice bizantine din sec. XII-XIII

Bibliografie:

1.Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău, Personalităţi teologice bizantine (sec. VΙΙΙ-ΧV), Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova 2016;

2.Idem, Patrologie, Craiova, 2018;

3.Arhidiac. Prof. C-tin Voicu, Patrologie şi literatură postpatristică, vol. I-III, Bucureşti;

4.Panagiotou K. Hristou, Literatura creștină. Părinți și teologi ai creștinismului, Tessalonic 2003, 2005, vol. I-II;

5.Theodor Zisi, Teologi ai Tessalonicului, Tessalonic 2013;

6.D. Tsamis, Literatură bisericească, Tessalonic 1985.

7.Traduceri în limba română din operele lor; Colecţia PG.

 1. Predicatori bisericeşti în Bizanţ- sec. IX-XV.

Bibliografie:

1.Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău, Personalităţi teologice bizantine (sec. VΙΙΙ-ΧV), Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova 2016;

2.Idem, Patrologie, Craiova, 2018;

3.Arhidiac. Prof. C-tin Voicu, Patrologie şi literatură postpatristică, vol. I-III, Bucureşti;

4.Panagiotou K. Hristou, Literatura creștină. Părinți și teologi ai creștinismului, Tessalonic 2003, 2005, vol. I-II;

5.Theodor Zisi, Teologi ai Tessalonicului, Tessalonic 2013;

6.D. Tsamis, Literatură bisericească, Tessalonic 1985.

7.Traduceri în limba română din operele lor; Colecţia PG.

 1. Aprofundarea cunoaşterii vieţii, operei şi doctrinei lui Epifaniu al Ciprului.

Bibliografie:

1.Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău, Patrologie, Craiova, 2018;

2.Arhidiac. Prof. C-tin Voicu, Patrologie şi literatură postpatristică, vol. I-III, Bucureşti;

3.Traduceri în limba română din opera sa; Colecţia PG.

5. Receptarea operelor Sfinţilor Părinţi în literatura românească veche.

Bibliografie:

1.Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău, Patrologie, Craiova, 2018

2.Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, I.B.O.R.

3.Arhidiac. Prof. C-tin Voicu, Patrologie şi literatură postpatristică, vol. I-III, Bucureşti

4.Pr. Prof. Ioan G. Coman, Patrologie, vol. I-III

5.Colecţia PSB, Filocalia, traduceri în limba română din operele lor, colecţia PG.

6. Sfinţii Părinţi din secolul al IV-lea ca îndrumători ai duhovniciei şi folosul duhovnicesc al studierii operelor lor.

Bibliografie:

1.IPS Prof. Dr. Irineu Popa, În duhul Sfinţeniei lui Hristos, Ed. Universitaria, Craiova 2001;

2.Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău, Patrologie, Craiova, 2018;

3.Idem, Sfinţii Părinţi – Teologii Bisericii,  Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova 2016;

4.Idem, Grija faţă de om în gândirea patristică a primelor patru veacuri, Craiova 2009;

5.Idem, Părinţi şi scriitori bisericeşti din epoca primară, pilde de viaţă şi  învăţătură creştină autentică,  Craiova 2010;

6.Arhidiac. Prof. C-tin Voicu, Patrologie şi literatură postpatristică, vol. I-III, Bucureşti

7.Pr. Prof. Ioan G. Coman, Patrologie, vol. I-III

8.Colecţia PSB, Filocalia, traduceri în limba română din operele lor, colecţia PG..

TEMATICA DISCIPLINEI OBLIGATORII: TEOLOGIE DOGMATICĂ

Subiect: HRISTOLOGIE ORTODOXĂ (Examen scris)

Bibliografie:

1. Chiţescu, prof. dr. Nicolae., Teologia Dogmatică si Simbolică, vol. II, Bucuresti, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, 1958.

6. Damaschin, Sfântul Ioan, Dogmatica, trad. de Dumitru Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993.

7. Evdokimov, Paul, Ortodoxia, trad. dr. Irineu Popa, EIBMBOR, Bucureşti, 1996.

8. Galeriu, pr. prof., Constantin, Jertfă şi răscumpărare, Harisma, 1991.

9. IRINEU, Prof. Univ. Dr. Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este acelaşi, ieri, azi şi în veac, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2010.

10. Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia.

11. Meyendorff, John, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, trad. pr. prof. Nicolai Buga, EIBMBOR, Bucureşti, 1997.

12. Schönborn, Christoph, Icoana lui Hristos, O introducere teologică, trad. Pr. Dr. Vasile Răducă, Bucureşti, Ed. Anastasia, Bucureşti 1996

13. Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt despre Întruparea cuvântului, PSB 15, trad. pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987.

14. Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, trad. pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

15. Sfântul Grigorie de Nazianz, Opere dogmatice, trad. pr. dr. Gheorghe Tilea, Herald, Bucureşti, 2002.

16. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, PSB 80, EIBMBOR, Bucureşti, 1983.

17. Stăniloae, Pr. Prof Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed. Institutului Bibic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997.

18. Stăniloae, pr. prof. dr. Dumitru, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Craiova, 1991.

TEMATICA DISCIPLINEI DE SPECIALITATE: Patrologie şi literatură post-patristică (examen scris)

Sfinţi Părinţi din secolele IV-V. Principalele repere ale vieţii, operei şi doctrinei lor :

1. Sfântul Atanasie cel Mare

2. Sfântul Vasile cel Mare

3. Sfântul Grigorie Teologul

4. Sfântul Grigorie al Nissei

5. Sfântul Ioan Gură de Aur

6. Sfântul Chiril al Alexandriei

Bibliografie:

Izvoare patristice:

Sf. Atanasie cel Mare - Tratat despre Întruparea Cuvântului şi despre arătarea Lui nouă după trup, Trei cuvinte împotriva arienilor, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dtru Stăniloae, în colecţia P.S.B., vol. 15, Bucureşti 1987; Epistole şi Viaţa Sfântului Antonie, trad. de Pr. Prof. Dtru Stăniloae, în P.S.B. 16, Bucureşti 1988.

Sf. Vasile cel Mare - Omilii la Hexaemeron, la Psalmi şi la cele 24 de Omilii şi cuvântări, trad. de Pr. Prof. Dtru Fecioru, P.S.B., vol. 17, Bucureşti 1986; Despre Sfântul Duh, trad., introd., note şi indici de Pr. Prof. Dr. Ctin Corniţescu şi Pr. Prof. Dr. T. Bodogae, în P.S.B., vol. 12, Bucureşti 1988;

Sf. Grigorie Teologul - Cele cinci Cuvântări despre Dumnezeu, trad. de Pr. Gh. Tilea şi N. Barbu, Bucureşti 1947 şi 2008

Sf. Grigorie al Nissei - Despre viaţa lui Moise, Tâlcuire amănunţită la Cântarea Cântărilor, Despre Fericiri, Despre Rugăciunea Domnească, trad. şi note de Pr. Prof. Dtru Stăniloae şi Pr. Ioan Buga, în colecţia P.S.B., vol. 29, Bucureşti 1982; Despre facerea omului, Omilii la Ecclesiast, Marele Cuvânt catehetic, Dialog despre suflet şi înviere, Despre iubirea de săraci şi despre facerea de bine, Despre desăvârşire, trad. şi note de Pr. Prof. Teodor Bodogae, în colecţia P.S.B., vol. 30, Bucureşti 1998

Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere (PSB 21, 22) şi Omilii la Matei (PSB 23)

Sf. Chiril al Alexandriei - Despre Sfânta Treime, trad. de Pr. Prof. Dtru Stăniloae, în P.S.B. 40, Bucureşti 1994

Studii şi manuale:

IPS Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Doctrina despre Sfântul Duh la Sfântul Atanasie cel Mare, Ortodoxia, nr. 3/1987.

Idem, Experienţa realităţii euharistice ca trup al Fiului lui Dumnezeu înomenit după Sfântul Chiril al Alexandriei, Mitropolia Olteniei, nr. 5-6/2001.

Idem, Epectaza ca experienţă mistică întru nesfârşita adâncire în Dumnezeu la Sfântul Grigorie de Nyssa, Mitropolia Olteniei, nr. 5 - 8/2007, pp. 7 – 34.

Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău, Patrologie, Craiova, 2018

Idem, Actualitatea omiliilor hrisostomice la Epistolele pauline, în Revista Teologică, an XVII (89), nr. 4, oct.-dec., 2007

Idem, Sfânta Scriptură, ca mijloc de educaţie religioasă a creştinilor, după Sfântul Ioan Gură de Aur, rev. Mitropolia Olteniei, anul LVIII, nr. 1-4/2006

Idem, Învăţături de credinţă în Cuvântările Sfântului Grigorie Teologul la Praznicele Împărăteşti, în rev. Altarul Banatului, anul XVI (LV), nr. 1-3/2005

Idem, Trăirea virtuoasă după Sfântul Vasile cel Mare, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-2/2000, p. 94-123

Arhidiac. Prof. C-tin Voicu, Patrologie şi literatură postpatristică, vol. II, Bucureşti 2009

 

VI. Candidaţii înscrişi la specialitatea Spiritualitate ortodoxă – ascetică şi mistică, conducător ştiinţific: Pr.Conf.univ.dr NICOLAE-RĂZVAN STAN:

· Susţinerea temei de cercetare

· Examen scris la disciplina fundamentală Teologie Dogmatica - test din programa de mai sus

· Examen scris la disciplina de specialitate Spiritualitate ortodoxă – ascetică şi mistică- test din programa de mai jos

Teme de cercetare:

1. Fundamentele şi conţinuturile biblice ale Spiritualităţii Ortodoxe.

Bibliografie:

Pr. Lect. Dumitru Abrudan, „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”, Studii Teologice, nr. 3-4/1978, pp. 264-270;Robert Jewett, Paul’s Anthropological Terms: A Study of their Use in Conflict Settings, A. J. Brill, Leiden, 1971;Roch A. Kereszty, Jesus Christ: Fundamentals of Christology, revised and updated third edition, St Pauls, New York, 2002; Diacon Prof. Dr. Grigorie T. Marcu, Antropologia paulină, Sibiu, 1941;Nicolae Mladin, Mitropolitul Ardealului, Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969; Mitropolitul Nicolae Mladin, Prelegeri de Mistică Ortodoxă, Notate de studentul în Teologie Nicolae Streza în anul universitar 1947-1948, ed. Nicolae Streza, Târgu-Mureş, 1996; Mitropolitul Nicolae Mladin,„Hristos – Viaţa noastră” sau Asceza şi Mistica Paulină, Ed. Deisis, Sibiu, 1996;Gheorghios Patronos, Parcursul istoric al lui Iisus: de la iesle la mormântul gol, trad. Lect. Dr. Sabin Preda, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2011; Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Tradiţie şi libertate în Spiritualitatea Ortodoxă, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004; Tomáš Špidlík, Spiritualitatea Răsăritului creştin. I. Manual sistematic, ediţia a II-a, trad. Diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2005; Tomáš Špidlík, Izvoarele luminii. Tratat de spiritualitate, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, trad. Ileana Mureşanu, Ed. Ars Longa, Iaşi, 2001;Nicolae Răzvan Stan,„The anthropological understanding of the «heart» in the Old Testament. An analysis from Christian mystical perspective”, Teologia (Arad), nr. 4/2008, pp. 73-85; Nicolae Răzvan Stan, „Fundamentele biblice ale hristologiei Simbolului de credinţă niceo-constantinopolitan”, în vol.: The Niceo-Constantinopolitan Creed. Expression of the One and Undivided Church Faith. History, Doctrine and Spirituality, International Symposium of Theology, Arad, 8th and 10th of June 2010, coordonatori: Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan şi Conf. Dr. Cristinel Ioja, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2011, pp. 456-498; Nicolae Răzvan Stan, „Human Person as a Being Created in the Image of God and as the Image of the Son: The Orthodox Christian Perspective”, International Journal of Orthodox Theology, 2:3(2011), pp. 120-143; Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002.

2. Dogmă şi Spiritualitate.

Bibliografie:

Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh, trad. Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999; Peter Byrne and Leslie Houlden (editors), Companion Encyclopedia of Theology, Routledge, London and New York, 1995; Olivier Clément, Creștinismul bizantin, trad. Maria și Adrian Alexandrescu, Ed. Nemira, București, 2017; Olivier Clément, Întrebări asupra omului, trad. Ierom. Iosif Pop şi Pr. Ciprian Şpan, Alba-Iulia, 1997;Jean Daniélou, Platonisme et Théologie Mystique. Essai sur la doctrine spirituelle de Saint Grégoire de Nysse, Aubier, Éditions Montaigne, Paris, 1944; Archimandrite Placide Deseille, La Spiritualité Orthodoxe et la Philocalie, Bayard Éditions, Paris, 1997; Paul Evdokimov, Vârstele vieţii spirituale, trad. Pr. Prof. Ion Buga, Ed. Christiana, Bucureşti, 1993;Paul Evdokimov, Hristos în gândirea rusă, trad. Pr. Ion Buga, Ed. Symbol, Bucureşti, 2001;Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfinţirea unirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, ediţia a II-a revăzută, trad. Gabriela Moldoveanu, Ed. Christiana, Bucureşti, 1999;Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, trad. Gabriela Moldoveanu, Ed. Christiana, Bucureşti, 1995;Paul Evdokimov, Ortodoxia, trad. Dr. Irineu Ioan Popa, Arhiereu vicar, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996; Paul Evdokimov, „Mystère de la personne humaine”, Contacts, nr. 68/1969, pp. 272-289;Părintele George Florovsky, Biserica, Scriptura, Tradiţia: Trupul viu al lui Hristos, trad. Florin Caragiu şi Gabriel Mândrilă, Ed. Platytera, Bucureşti, 2005;Pr. Prof. Constantin Galeriu, Jertfă şi Răscumpărare, Ed. Harisma, Bucureşti, 1991;Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, trad. Pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993;Vladimir Lossky, Introducere în teologia ortodoxă, trad. Lidia şi Remus Rus, Ed. Sophia, Bucureşti, 2006; Vladimir Lossky, După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, trad. Anca Manolache, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998;M. Lot-Borodine, La déification de l’homme selon la doctrine des Pères grecs, Éditions du Cerf, Paris, 1970; Georgios I. Mantzaridis, The Deification of Man: St Gregory Palamas and the Orthodox Tradition, translated from the Greek by Liadain Sherrard, St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 1984; E. L. Mascall, The Importance of Being Human. Some Aspects of the Christian Doctrine of Man, Oxford University Press, London, 1959; Lucas Francisco Mateo-Seco and Giulio Maspero (editors), The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, translated by Seth Cherney, Supplements to Vigiliae Christinae, vol. 99, Brill, Leiden, Boston, 2010; Nikolaos Matsoukas, Teologia Dogmatică şi Simbolică. IV. Demonologia, trad. Pr. Prof. Dr. Constantin Coman şi Pr. Drd. Cristian-Emil Chivu, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2002; John Meyendorff, Teologia Bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, trad. Pr. Conf. Dr. Alexandru I. Stan, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996; John Meyendorff, Isihasmul bizantin: probleme istorice, teologice și sociale. Colecţie de studii, trad. Vasilica Eugenia Cristea, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2018; John Meyendorff, O introducere în studiul vieţii şi operei Sfântului Grigorie Palama, trad. Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. Nemira, Bucureşti, 2014; Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă, ediţia a III-a, trad. Diac. Ioan Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2002; Panayotis Nellas, Hristos, Dreptatea lui Dumnezeu şi îndreptarea noastră – pentru o soteriologie ortodoxă, trad. Pr. Prof. Ioan Ică sr., Ed. Deisis, Sibiu, 2012; Panayotis Nellas, „De la Mère de Dieu”, Contacts, nr. 164/1993, pp. 251-264; Panayotis Nellas, „L’Église, un lieu pour renaître”, Contacts, nr. 114/1981, pp. 82-102; Nikos A. Nissiotis, Secular and Christian Images of the Human Person, Athens, 1983; Constantin Papoulidis, „Rédemption et mystere de l’Eglise du point de vue orthodoxe”, ΘΕΟΛΟΓΙΑ, nr. 1-4/1969, pp. 490-502; James R. Payton, Jr., Light from the Christian East: An Introduction to the Orthodox Tradition, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois, 2007; Acad. Dr. Mitrop. Irineu Popa, Experienţe mistice la Părinţii Orientali, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012; PS Prof. Dr. Irineu Slătineanul, Omul fiinţă spre îndumnezeire, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000; PS Prof. Dr. Irineu Slătineanul, În duhul sfinţeniei lui Hristos, Ed. Universitaria, Craiova, 2001; Norman Russell, The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition, Oxford University Press, Oxford, 2006; Tomáš Špidlík, Spiritualitatea Răsăritului creştin. I. Manual sistematic, ediţia a II-a, trad. Diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2005; Tomáš Špidlík, Izvoarele luminii. Tratat de spiritualitate, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, trad. Ileana Mureşanu, Ed. Ars Longa, Iaşi, 2001; Nicolae Răzvan Stan, „The relation between Doctrine and Spirituality in Father Dumitru Stăniloae’s thinking”, în vol.: Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays?, Orthodox Dogmatic Theology Symposium, 2nd International Edition, Arad, 11th to 13th of June 2009, Coordonatori: Ioan Tulcan, Cristinel Ioja, Michel Stavrou şi Peter Bouteneff, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2009, pp. 292-322; Nicolae Răzvan Stan, „Principiile spiritualităţii ortodoxe reliefate în opera părintelui profesor Ion Bria”, în vol.: Relevanţa operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii/The Relevance of Reverend Professor Ion Bria’s work for contemporary society and for the life of the Church. New Directions in the Research of Church Doctrine, Mission, and Unity, Coordonator: Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Moşoiu, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2010, pp. 481-494; Nicolae Răzvan Stan, „Teologia – Taina cunoaşterii lui Dumnezeu prin trăirea ascetică, experienţa eclesială şi aprofundarea adevărurilor doctrinare”, în vol.: Revelaţie, Dogmă şi Spiritualitate în Perspectiva Misiunii Bisericii, Al III-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Cluj-Napoca, 25-26 mai 2010, ediţie îngrijită de: Pr. Prof. Dr. Valer Bel şi Pr. Asist. Dr. Cristian Sonea, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, pp. 339-378; Nicolae Răzvan Stan, „Teologie şi metodă la Sfântul Grigorie Palama”, în vol.: Teologia ca vocaţie eclezială, pastoral-misionară şi dimensiunea sa academică. Dinamica Facultăţii de Teologie Ortodoxă «Ilarion V. Felea» din Arad în context contemporan (1991-2011), coordonatori: Ioan Tulcan, Cristinel Ioja şi Filip Albu, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2012, pp. 278-298; Nicolae Răzvan Stan, „The Human Mind and the Knowledge of God According to Father Dumitru Stăniloae. An Analysis of his Annotations in the «PSB» Collection”, în vol.: The Function and the Limits of Reason in Dogmatic Theology, Papers of the third International Symposium of the IAODT, Thessaloniki, 23-26 June 2011, editors: Ioan Tulcan, Michel Stavrou, Peter Bouteneff, Cristinel Ioja, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2012, pp. 183-231; Nicolae Răzvan Stan, „Fr Dumitru Stăniloae on Dogmatic Development”, Sobornost, incorporating Eastern Churches Review”, volume 36, issue 2: 2014, pp. 20-35; Nicolae Răzvan Stan, „The Definition, Structure and Classification of Dogmas in Dumitru Stăniloae’s Theological Thought”, in vol.: Dogma and Terminology in the Orthodox Tradition Today, 4th International Symposium of Orthodox Dogmatic Theology, Sofia, 22-25 September, 2013, editors: Ioan Tulcan, Peter Bouteneff, Michel Stavrou, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2015, pp. 241-258; Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1-3, ediţia a doua, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996/1997; Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2006; Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002; Christos Yannaras, Abecedar al credinţei. Introducere în teologia ortodoxă, trad. Pr. Dr. Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996.

3. Conţinutul şi perspectivele duhovniceşti ale cultului ortodox.

Bibliografie:

Ene Branişte, Liturgica Generală cu noţiuni de artă bisericească, arhitectură şi pictură creştină, ediţia a II-a revizuită şi completată, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993; Sf. Nicolae Cabasila, Despre viața în Hristos, trad. Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, București, 2001;Sf. Nicolae Cabasila,Cuvântările teologice: la Iezechiel – Hristos – Fecioara Maria, Scrieri I, trad. diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2010;Sf. Nicolae Cabasila, Explicări la dumnezeiasca Liturghie, Scrieri II, trad. diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2014;Olivier Clément, Cântecul lacrimilor. Eseu despre pocăinţă, ediţia a II-a, trad. Ileana Brie, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2009;Alexander Golitzin, Mistagogia: experienţa lui Dumnezeu în Ortodoxie. Studii de teologie mistică, trad. Diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1998; Pr. Prof. Dr. Ioan Ică, „Modurile prezenţei personale a lui Iisus Hristos şi a împărtăşirii de El în Sfânta Liturghie şi Spiritualitatea Ortodoxă”, în: Persoană şi Comuniune. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Academician Dumitru Stăniloae la împlinirea vârstei de 90 de ani, Sibiu, 1993, pp. 335-358;Diac. Ioan I. Ică jr, De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – integrala comentariilor liturgice bizantine: studii şi texte, Ed. Deisis, Sibiu, 2011; Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine: dosarul unei controverse – mărturiile Tradiției, Ed. Deisis, Sibiu, 2006; Jean-Claude Larchet, Viața sacramentală, trad. Marinela Bojin, Ed. Basilica, București, 2015; Anca Manolache, Sfintele Taine în viaţa Bisericii, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004; Juan Mateos, S.J., Celebrarea Cuvântului în Liturghia Bizantină. Studiu istoric, trad. Cezar Login, Cluj-Napoca, 2007; Pr. Alexander Schmemann, Liturghie şi viaţă: desăvârşirea creștină prin intermediul experienţei liturgice, trad. Pr. Viorel Sava, Ed. Basilica, Bucureşti, 2014;Alexander Schemamann, Introducere în Teologia Liturgică, trad. Ierom. Vasile Bârzu, Ed. Sophia, Bucureşti, 2002; Alexander Schmemann,Pentru viaţa lumii. Sacramentele şi Ortodoxia, trad. Pr. Prof. Dr. Aurel Jivi, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2001; Nicolae Răzvan Stan, „Intercorelaţia dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie în viaţa Bisericii şi a credincioşilor”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxa, anul LV, nr. 1/2010, pp. 139-152; Nicolae Răzvan Stan, „Canonul de rugăciune al Sfintei Împărtăşiri: aspecte ascetico-mistice”,în: Nicolae Răzvan Stan (editor), Pastoraţie şi misiune: metode misionar-pastorale de apărare şi mărturisire a dreptei credinţe în epoca modernă, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2017, pp. 44-61;Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1-3, ediţia a doua, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996/1997;Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 1986;Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, „Dumnezeiasca Euharistie în cele trei confesiuni”, Ortodoxia, nr. 1/1953, pp. 46-115; Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, „Legătura între Euharistie şi iubirea creştină”, Studii Teologie, nr. 1-2/1965, pp. 3-32;Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, Studii Teologice, nr. 9-10/1966, pp. 531-562;Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, „Taina Euharistiei, izvor de viaţă spirituală în Ortodoxie”, Ortodoxia, nr. 3-4/1979, pp. 499-510.

4. Spiritualitatea Ortodoxă: istorie, particularităţi, tendinţe, autori şi teme.

Bibliografie: Filocalia, vol. 1-12, trad. Pr. Prof. univ. dr. Dumitru Stăniloae, diferitele ediţii apărute în limba română; Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh, trad. Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999; Harry Boosalis, Viaţa duhovnicească ortodoxă după Sfântul Siluan Athonitul, trad. Emil Mărginean, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014; M. Lot-Borodine, La déification de l’homme selon la doctrine des Pères grecs, Éditions du Cerf, Paris, 1970;Peter Byrne and Leslie Houlden (editors), Companion Encyclopedia of Theology, Routledge, London and New York, 1995;John Chryssavgis, Sfântul Ioan Scărarul: de la Pustia egipteană la Muntele Sinaiului, trad. Gheorghe Fedorovici, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005; Olivier Clément, Creştinismul bizantin, trad. Maria şi Adrian Alexandrescu, Ed. Nemira, Bucureşti, 2017; Jean Daniélou, Platonisme et Théologie Mystique. Essai sur la doctrine spirituelle de Saint Grégoire de Nysse, Aubier, Éditions Montaigne, Paris, 1944; Archimandrite Placide Deseille, La Spiritualité Orthodoxe et la Philocalie, Bayard Éditions, Paris, 1997; Paul Evdokimov, Ortodoxia, trad. Dr. Irineu Ioan Popa, Arhiereu vicar, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996; „Fratele nostru este viaţa noastră”. Spiritualitatea Cuviosului Siluan Athonitul, trad. Aniela Siladi, Efrosenia Galuşca şi Zaharia-Ciprian Brat, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016;Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, trad. Pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993; Vladimir Lossky & Nicolae Arseniev, Paternitatea duhovnicească în Rusia secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, trad. Ciprian Vidican, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2017; Georgios I. Mantzaridis, The Deification of Man: St Gregory Palamas and the Orthodox Tradition, translated from the Greek by Liadain Sherrard, St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 1984; Lucas Francisco Mateo-Seco and Giulio Maspero (editors), The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, translated by Seth Cherney, Supplements to Vigiliae Christinae, vol. 99, Brill, Leiden, Boston, 2010;John Meyendorff, Teologia Bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, trad. Pr. Conf. Dr. Alexandru I. Stan, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996; John Meyendorff, Isihasmul bizantin: probleme istorice, teologice şi sociale. Colecţie de studii, trad. Vasilica Eugenia Cristea, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2018; John Meyendorff, O introducere în studiul vieţii şi operei Sfântului Grigorie Palama, trad. Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. Nemira, Bucureşti, 2014; Acad. Dr. Mitrop. Irineu Popa, Experienţe mistice la Părinţii Orientali, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012; PS Prof. Dr. Irineu Slătineanul, Omul fiinţă spre îndumnezeire, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000; PS Prof. Dr. Irineu Slătineanul, În duhul sfinţeniei lui Hristos, Ed. Universitaria, Craiova, 2001; Norman Russell, The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition, Oxford University Press, Oxford, 2006; Pr. Roman Rytsar, Teologia chenotică a lui Antonie Bloom, Mitropolitul Surojului, din perspectivă antropologică, trad. Lucian Filip, Ed. Doxologia, Iași, 2016; Tomáš Špidlík, Spiritualitatea Răsăritului creştin. I. Manual sistematic, ediţia a II-a, trad. Diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2005; Tomáš Špidlík, Izvoarele luminii. Tratat de spiritualitate, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, trad. Ileana Mureşanu, Ed. Ars Longa, Iaşi, 2001; Nicolae Răzvan Stan, „Sfântul Simeon Noul Teolog, apologetul vieţii duhovniceşti autentice”, Altarul Banatului, nr. 4-6/2005, pp. 53-67; Nicolae Răzvan Stan, „The Ascetical Dimension of Spiritual Life in the Thought of St. Basil the Great”, Revista Teologică, nr. 3/2011, pp. 63-79; Nicolae Răzvan Stan, „Doctrina energiilor necreate: dogmă a Bisericii sau teologumenă formulată de Sfântul Grigorie Palama?”, în vol.: Credinţă şi mărturisire – Istorie şi actualitate, coordonatori: Valer Bel, Cristian Sonea, Grigore-Dinu Moş, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, pp. 125-151; Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1-3, ediţia a doua, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996/1997; Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2006; Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002; Christos Yannaras, Abecedar al credinţei. Introducere în teologia ortodoxă, trad. Pr. Dr. Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996.

5. Spiritualitatea filocalică

Bibliografie:

Filocalia, vol. 1-12, trad. Pr. Prof. univ. dr. Dumitru Stăniloae, diferitele ediţii apărute în limba română; Brock Bingaman and Bradley Nassif (editors), The Philokalia: A Classic Text of Orthodox Spirituality, Oxford University Press, Oxford/New York, 2012; Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh, trad. Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999;Pr. Prof. Dr.Ion Bria, Tratat de Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999; Olivier Clément, Creştinismul bizantin, trad. Maria și Adrian Alexandrescu, Ed. Nemira, Bucureşti, 2017; Archimandrite Placide Deseille, La Spiritualité Orthodoxe et la Philocalie, Bayard Éditions, Paris, 1997; Paul Evdokimov, Ortodoxia, trad. Dr. Irineu Ioan Popa, Arhiereu vicar, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996;Arthur Holder (editor), The Blackwell Companion to Christian Spirituality, Blackwell Publishing, Malden – Oxford – Carlton, 2015;Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, trad. Pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993;John Meyendorff, Teologia Bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, trad. Pr. Conf. Dr. Alexandru I. Stan, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996;John Meyendorff,Isihasmul bizantin: probleme istorice, teologice și sociale. Colecție de studii, trad. Vasilica Eugenia Cristea, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2018; Acad. Dr. Mitrop. Irineu Popa, Experienţe mistice la Părinţii Orientali, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012;PS Prof. Dr. Irineu Slătineanul, Omul fiinţă spre îndumnezeire, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000; PS Prof. Dr. Irineu Slătineanul, În duhul sfinţeniei lui Hristos, Ed. Universitaria, Craiova, 2001; Tomáš Špidlík, Spiritualitatea Răsăritului creştin. I. Manual sistematic, ediţia a II-a, trad. Diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2005;Tomáš Špidlík, Izvoarele luminii. Tratat de spiritualitate, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, trad. Ileana Mureşanu, Ed. Ars Longa, Iaşi, 2001;Pr. Conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, „Libertatea de alegere ca dar și ca responsabilitate potrivit învățăturii Filocaliei”, în: Nicolae Răzvan Stan (editor), Demnitatea şi libertatea persoanei umane: abordare interdisciplinară, Ed. Universitaria/Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, pp. 167-182; Pr. Conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, „Dumnezeu și libertatea persoanei umane. Viziunea spiritualității filocalice”, în: Nicolae Răzvan Stan (editor), Antropologia ortodoxă din perspectivă eclesială: provocările postmodernităţii, Ed. Universitaria/Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018, pp. 303-327; Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1-3, ediţia a doua, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996/1997;Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2006;Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002;Christos Yannaras, Abecedar al credinţei. Introducere în teologia ortodoxă, trad. Pr. Dr. Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996.

6. Isihasmul românesc: tradiţie şi actualitate.

Bibliografie: Arhim. Ioanichie Bălan, Patericul românesc, vol. 1, ediţia a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, Vânători – Neamţ, 2011; Brock Bingaman and Bradley Nassif (editors), The Philokalia: A Classic Text of Orthodox Spirituality, Oxford University Press, Oxford/New York, 2012;Macarie Ciolan, Neoisihasmul paisian. Reînduhovnicirea vieţii noastre bisericeşti, Ed. Vasiliana’98, Iași, 2002;Pr. Dr. Constantin Coman, Ortodoxia sub presiunea istoriei, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1995;Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979; PS Prof. Dr. Irineu Slătineanul, „Experienţa Duhului Sfânt pe pământ românesc. Mânăstirea Frăsinei de la începuturi şi până astăzi”, Analele Universităţii din Craiova, seria Teologie, nr. 5/1999, pp. 7-29; Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române(3 vol.), ediţia a doua, Ed. IBMBOR, Bucureşti,1992-1997; Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Cultura teologică românească. Scurtă prezentare istorică, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011; Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2002; Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Sfinţi daco-romani şi români, Ed. Trinitas, Iaşi, 1994;Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Tradiţie şi libertate în Spiritualitatea Ortodoxă, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004;Dario Raccanello, Rugăciunea lui Iisus în Scrierile Stareţului Vasile de la Poiana Mărului, Ed. Deisis, Sibiu, 1996;Sfântul Grigorie Decapolitul – dosar hagiografic, realizat şi comentat de Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2017;Mitropolitul Serafim, Isihasmul, tradiţie şi cultură românească, Ed. Anastasia, București, 1994; Pr. Vasile Gh. Sibiescu, Călugării sciți, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1936;Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002;Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae,Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, ediţia a II-a, trad. Maria-Cornelia Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2003;Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, „Din istoria isihasmului în Ortodoxia românească”, în: Filocalia, vol. 8, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 2013, pp. 643-741;Columba Stewart, Cassian Monahul. Învăţătura ascetico-mistică, trad. Diac. Ioan I. Ică jr şi Cristian Pop, Ed. Deisis, Sibiu, 2000;Mitropolit Nestor Vornicescu, Primele scrieri patristice în literatura noastră, sec. IV-XVI, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1984; Mitropolit Nestor Vornicescu, Studii de teologie istorică – Antologie, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1998;Dan Zamfirescu, Paisianismul, un moment românesc în istoria spiritualității europene, Ed. Roza vânturilor, București, 1996.

7. Spiritualitatea Ortodoxă şi dialogul cu Filosofia, Psihologia, Ştiinţele Educaţiei, Arta şi cultura vremii.

Bibliografie: Alfred Adler, Înţelegerea vieţii. Introducere în psihologia individuală, ediţia a doua, trad. Raluca Hurduc, Ed. Trei, Bucureşti, 2013;Mihai AniŢei, Mihaela Chraif, Vlad Burtăverde, Teodor Mihailă, Tratat de psihologia personalităţii, Ed. Trei, Bucureşti, 2016; Roland Brunner, Psihanaliză şi societate postmodernă, trad. Luciana Penteliuc-Cotoşan, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000; Ieromonah Gabriel Bunge, Icoana Sfintei Treimi a Cuviosului Andrei Rubliov sau „Celălat Paraclet”, ediţia a II-a, trad. diac. Ioan I. Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 2006;Sorin Cristea, Studii de pedagogie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004; Protopresbyter George D. Dragas, Pavel Pavlov and Stoyan Tanev (editors), Orthodox Theology and the Sciences. Glorifying God in His Marvelous Works, Sofia University Press „St Kliment Ohridski”/ Newrome Press LLC, Sofia/Missouri, 2016;Constantin Enăchescu, Tratat de psihologie morală, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Ed. Polirom, Iaşi, 2008;Paul Evdokimov, Arta icoanei: o teologie a frumuseţii, trad. Grigorie şi Petru Moga, Ed. Sophia, Bucureşti, 2014;David Bentley Hart, Frumuseţea infinitului: estetica adevărului creştin, trad. Vlad (Nectarie) Dărăban, Ed. Polirom, Iaşi, 2013;Arthur Holder (editor), The Blackwell Companion to Christian Spirituality, Blackwell Publishing, Malden – Oxford – Carlton, 2015;Jean-Claude Larchet, Teologia bolii, trad. Pr. Prof. Vasile Mihoc, Ed. „Oastea Domnului”, Sibiu, 1997; Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, trad. Marinela Bojin, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001; Konrad Lorenz, Cele opt păcate capitale ale omului civilizat, trad. Vasile V. Poenaru, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996; Andrew Louth, Originile tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie Areopagitul, trad. Elisabeta Voichiţa Sita, Ed. Deisis, Sibiu, 2002; Lupta cu patimile: metode ascetice şi psihologice, volum editat de Societatea psihologilor ortodocşi „Sfântul Teofan Zăvorâtul” din Sankt Petersburg, trad. Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucureşti, 2015;Georgios I. Mantzaridis, Globalizare şi Universalitate. Himeră şi adevăr, trad. Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2002; Georgios I. Mantzaridis, Morala creştină, vol. II, trad. Diac. Drd. Cornel Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006; Peter K.McInerney, Introducere în filozofie, trad. N. I. Mariş şi Laurenţiu Staicu, Ed. Lider, Bucureşti, f.a.; John Meyendorff, Teologia Bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, trad. Pr. Conf. Dr. Alexandru I. Stan, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996; Marie-José Mondzain, Imagine, icoană, iconomie. Sursele bizantine ale imaginarului bizantin, trad. Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. Sophia, Bucureşti, 2009;Rodica Mariana Niculescu, Pedagogie generală, Editura Scorpion 7, Bucureşti, 1996;Henri J. M. Nouwen, Fiul risipitor: povestea unei întoarceri acasă, trad. Monica Broşteanu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2017;Pr. Prof. dr. Dumitru Popescu, Teologie şi cultură, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993; Pr. Prof. dr. Dumitru Popescu, Ortodoxie şi contemporaneitate, Ed. Diogene, Bucureşti, 1996; Pr. Prof. dr. Dumitru Popescu, Omul fără rădăcini, Ed. Nemira, Bucureşti, 2001; P. Scott Richards şi Allen E. Bergin (editori), Manual de psihoterapie şi diversitate religioasă, trad. Maica Anastasia Igirosanu, Ed. Christiana, Bucureşti, 2013;Christoph Schönborn, Icoana lui Hristos: o introducere teologică, trad. Pr. dr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996;Andrew Solomon, Demonul amiezii. O anatomie a depresiei, ediţia a II-a, adăugită, trad. Dana-Ligia Ilin, Ed. Humanitas, București, 2017; Tomáš Špidlík, Spiritualitatea Răsăritului Creştin IV. Omul şi destinul său în filozofia religioasă rusă, trad. Maria-Cornelia Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;Pr. Conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, „The relation between Human Dignity and Human Rights in the Orthodox perspective”, Studii Teologice, nr. 2/2008, pp. 35-71; Pr. Conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, „From the World’s Violence to the Peace of Christ”, Teologia (Arad), nr. 2/2008, pp. 111-126; Pr. Conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, „Înrădăcinarea omului în Dumnezeu. Conotaţiile duhovniceşti ale operei Părintelui Dumitru Popescu”, în vol.: Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Acad. Dumitru Popescu la împlinirea vârstei de 80 de ani, coordonatori: Ioan Tulcan şi Cristinel Ioja, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2009, pp. 223-248; Pr. Conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, „Drepturile omului: tendinţele antropologice şi dezvoltarea istorică a conceptului”, în: Nicolae Răzvan Stan (Editor), Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 9-27; Pr. Conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, „Secularizarea şi consecinţele sale în viaţa societăţii şi a Bisericii: o abordare din perspectiva teologiei şi a spiritualităţii ortodoxe”, în: Nicolae Răzvan Stan (coordonator), Misiunea Bisericii Ortodoxe în contextul actual, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, pp. 71-92; Metropolitan Kallistos Ware, Orthodox Theology in the Twenty-First Century, WCC Publications, Geneva, 2012; Mielu Zlate, Introducere în psihologie, ediţia a III-a, Ed. Polirom, Iaşi, 2015.

TEMATICA DISCIPLINEI OBLIGATORII: TEOLOGIE DOGMATICĂ

Subiect: HRISTOLOGIE ORTODOXĂ (Examen scris)

Bibliografie:

1. Chiţescu, prof. dr. Nicolae., Teologia Dogmatică si Simbolică, vol. II, Bucuresti, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, 1958.

2. Damaschin, Sfântul Ioan, Dogmatica, trad. de Dumitru Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993.

3. Evdokimov, Paul, Ortodoxia, trad. dr. Irineu Popa, EIBMBOR, Bucureşti, 1996.

4. Galeriu, pr. prof., Constantin, Jertfă şi răscumpărare, Harisma, 1991.

5. IRINEU, Prof. Univ. Dr. Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este acelaşi, ieri, azi şi în veac, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2010.

6. Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia.

7. Meyendorff, John, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, trad. pr. prof. Nicolai Buga, EIBMBOR, Bucureşti, 1997.

8. Schönborn, Christoph, Icoana lui Hristos, O introducere teologică, trad. Pr. Dr. Vasile Răducă, Bucureşti, Ed. Anastasia, Bucureşti 1996

9. Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt despre Întruparea cuvântului, PSB 15, trad. pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987.

10. Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, trad. pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

11. Sfântul Grigorie de Nazianz, Opere dogmatice, trad. pr. dr. Gheorghe Tilea, Herald, Bucureşti, 2002.

12. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, PSB 80, EIBMBOR, Bucureşti, 1983.

13. Stăniloae, Pr. Prof Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed. Institutului Bibic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997.

14. Stăniloae, pr. prof. dr. Dumitru, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Craiova, 1991.

TEMATICA DISCIPLINEI DE SPECIALITATE: Spiritualitate ortodoxă – ascetică şi mistică (examen scris)

Tematică:

1. Definirea Spiritualităţii Ortodoxe şi caracteristicile sale esenţiale;

2. Patimile şi starea de împătimire;

3. Purificarea de patimi prin virtuţi;

4. Asceza creştină;

5. Chipul şi asemănarea cu Dumnezeu;

6. Trupul, sufletul, mintea, duhul şi inima omului;

7. Rugăciunea neîncetată;

8. Cunoaşterea lui Dumnezeu în lumină;

9. Creşterea în Hristos prin Sfintele Taine: baza harică a vieţiiduhovniceşti;

10. Îndumnezeirea în sens larg şi în sens restrâns.

Bibliografie:

Filocalia, vol. 1-12, trad. Pr. Prof. univ. dr. Dumitru Stăniloae, diferitele ediţii apărute în limba română; Ieromonah Calinic (Berger), Teognosia – sinteza dogmatică şi duhovnicească a părintelui Dumitru Stăniloae, trad. Nectarie (Dărăban), Ed. Deisis, Sibiu, 2014; Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh, trad. Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999; Harry Boosalis, Viaţa duhovnicească ortodoxă după Sfântul SiluanAthonitul, trad. Emil Mărginean, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014; M. Lot-Borodine, La déification de l’hommeselon la doctrine des Pèresgrecs, Éditions du Cerf, Paris, 1970;Peter ByrneandLeslie Houlden (editors), Companion Encyclopedia of Theology, Routledge, London and New York, 1995; John Chryssavgis, Sfântul Ioan Scărarul: de la Pustia egipteană la Muntele Sinaiului, trad. Gheorghe Fedorovici, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005; Olivier Clément, Creştinismul bizantin, trad. Maria şi Adrian Alexandrescu, Ed. Nemira, Bucureşti, 2017; Fritjof Tito Colliander, Calea Asceţilor, trad. Laura Bădulescu, Ed. Scara, Bucureşti, 2002;Jean Daniélou, Platonisme et ThéologieMystique. Essai sur la doctrine spirituelle de Saint Grégoire de Nysse, Aubier, Éditions Montaigne, Paris, 1944; Archimandrite Placide Deseille, La SpiritualitéOrthodoxe et la Philocalie, Bayard Éditions, Paris, 1997; Paul Evdokimov, Ortodoxia, trad. Dr. Irineu Ioan Popa, Arhiereu vicar, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996;Paul Evdokimov,Vârstele vieţii spirituale, trad. Pr. Prof. Ion Buga, Ed. Christiana, Bucureşti, 1993;Arhim. GheorghiosKapsanis, Asceză şi îndumnezeire, trad. Pr. Cornel Toma, Ed. Marineasa, Timişoara, 2006;Pr. Michel Laroche, Viaţa întru numele Lui. Rugăciunea lui Iisus şi metodele ei duhovniceşti, trad. Dora Mezdrea, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003;Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, trad. Pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, București, 1993; Vladimir Lossky& Nicolae Arseniev, Paternitatea duhovnicească în Rusia secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, trad. Ciprian Vidican, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017; Andrew Louth, Originile tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie Areopagitul, trad. Elisabeta Voichiţa Sita, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;Georgios I. Mantzaridis, The Deification of Man: St Gregory Palamas andtheOrthodoxTradition, translatedfromtheGreekbyLiadainSherrard, St Vladimir’sSeminary Press, Crestwood, New York, 1984; Lucas FranciscoMateo-SecoandGiulio Maspero (editors), The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, translatedby Seth Cherney, SupplementstoVigiliaeChristinae, vol. 99, Brill, Leiden, Boston, 2010; John Meyendorff, Teologia Bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, trad. Pr. Conf. Dr. Alexandru I. Stan, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996; John Meyendorff, Isihasmul bizantin: probleme istorice, teologice şi sociale. Colecţie de studii, trad. Vasilica Eugenia Cristea, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2018; John Meyendorff, O introducere în studiul vieţii şi operei Sfântului Grigorie Palama, trad. Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. Nemira, Bucureşti, 2014; Acad. Dr. Mitrop. Irineu Popa, Experienţe mistice la Părinţii Orientali, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012; PS Prof. Dr. Irineu Slătineanul, Omul fiinţă spre îndumnezeire, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000; PS Prof. Dr. Irineu Slătineanul, În duhul sfinţeniei lui Hristos, Ed. Universitaria, Craiova, 2001;Povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate, Ed. Deisis, Sibiu, 2001; Norman Russell, The Doctrine of Deification in theGreek Patristic Tradition, Oxford University Press, Oxford, 2006; Pr. Roman Rytsar, Teologia chenotică a lui Antonie Bloom, Mitropolitul Surojului, din perspectivă antropologică, trad. Lucian Filip, Ed. Doxologia, Iaşi, 2016; Tomáš Špidlík, Spiritualitatea Răsăritului creştin. I. Manual sistematic, ediţia a II-a, trad. Diac. Ioan I. Icăjr, Ed. Deisis, Sibiu, 2005; Tomᚊpidlík, Izvoarele luminii. Tratat de spiritualitate, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, trad. Ileana Mureşanu, Ed. Ars Longa, Iaşi, 2001; Nicolae Răzvan Stan, „Sfântul Simeon Noul Teolog, apologetul vieţiiduhovniceşti autentice”, Altarul Banatului, nr. 4-6/2005, pp. 53-67; Nicolae Răzvan Stan, „The AsceticalDimension of Spiritual Life in theThought of St. Basil the Great”, Revista Teologică, nr. 3/2011, pp. 63-79; Nicolae Răzvan Stan, „Doctrina energiilor necreate: dogmă a Bisericii sau teologumenă formulată de Sfântul Grigorie Palama?”, în vol.: Credinţăşi mărturisire – Istorie şi actualitate, coordonatori: Valer Bel, Cristian Sonea, Grigore-Dinu Moş, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, pp. 125-151; Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1-3, ediţia a doua, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996/1997; Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2006; Pr. Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002; Christos Yannaras, Abecedar al credinţei. Introducere în teologia ortodoxă, trad. Pr. Dr. Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996.

 

 

DIRECTOR ŞCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE ORTODOXĂ “SF.NICODIM”,

Pr.Conf.univ.dr PICU-NELU OCOLEANU

 

 

 

Foto Facultate

Statistics

Members : 5
Content : 381
Content View Hits : 584980