Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Thursday
Jan 17th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Școală doctorală Regulamentul de funcţionare a Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă Sf. Nicodim

Regulamentul de funcţionare a Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă Sf. Nicodim

E-mail Print PDF

 

IOSUD - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 

Cap. I

Dispoziții generale

Art. 1: Universitatea din Craiova, denumită în prezentul regulament UCV, în calitate de Instituție organizatoare de studii de doctorat conform Legii educației naționale nr. 1/2011 (IOSUD), acreditează Școala Doctorală de Teologie „Sf. Nicodim” în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, în vigoare, precum și a următoarelor acte și dispoziții legale și statutare: a) Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, b) Ordinului Ministerului educației naționale și a cercetări științifice nr. 5200/21.09.2009 cu privire la acordarea calității de IOSUD în domeniul Teologie, c) a Cărții universitare a Universității din Craiova, d) a regulamentului de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat al UCV, e) a reglementărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la organizarea studiilor de doctorat, f) alte reglementări subsecvente.

Art. 2: Școala Doctorală de Teologie „Sf. Nicodim” este o structură de învățământ terțiar a Universității din Craiova cu caracter vocațional.

Art. 3:Școala Doctorală de Teologie „Sf. Nicodim”organizează studii de doctorat științific, în condițiile Legii, cu frecvență.

Art. 4: Prezentul regulament al Școlii Doctorale de Teologie „Sf. Nicodim”descrie și stabilește condițiile și modul în care se desfășoară programul de studii de doctorat în teologie. Prin înscrierea la cursurile de doctorat se urmărește formarea unor ample competențe teologice și de cercetare interdisciplinară specifice domeniului teologie ortodoxă, în diverse domenii de specializare academică.

Cap. II

Organizarea și funcționarea Școlii Doctorale de Teologie „Sf. Nicodim”

Art. 5: În cadrul IOSUD-UCV, Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă „Sf. Nicodim” este organizată ca un departament de învățământ, este o unitate cu venituri și cheltuieli distincte în cadrul IOSUD-UCV. Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă poate organiza în structura sa centre de cercetare sau laboratoare de cercetare, potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art. 131, art. 133 și art. 134. Departamentul Școlii Doctorale de Teologie este parte integrantă a Facultății de Teologie Ortodoxă.

Art. 6: În cadrul Școlii Doctorale de Teologie a IOSUD-UCV funcționează conducători de doctorat care au dobândit această calitate conform Legii.

6.1. Conducătorii de doctorat sunt membri ai Școlii Doctorale și își desfășoară activitatea în baza unui contract de muncă cu IOSUD-UCV. Pe lângă conducătorii de doctorat care sunt membri ai Școlii Doctorale de Teologie pot fi asociați și alți cercetători sau cadre didactice din alte instituții din țară sau din străinătate.

6.2 Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă (SDTO) se poate asocia, în condițiile Legii, cu alte unități academice de prestigiu, din țară sau din străinătate, în interesul dezvoltării cercetării academice. În vederea constituirii de consorții de cercetare academică este necesar avizul Consiliului Școlii Doctorale și al Senatului UCV.

6.3 Școala Doctorală de Teologie este condusă de un director de departament care răspunde de managementul departamentului. Consiliul Școlii Doctorale este condus de directorul Școlii Doctorale, care asigură coordonarea academică a Școlii și e asimilat Consiliului unui departament. Directorul SDTO este ales de Consiliul Școlii Doctorale dintre membrii conducători de doctorat. Directorul SDTO reprezintă Școala Doctorală de Teologie și răspunde de asigurarea calității activităților academice, de managementul Școlii. Directorul SDTO conduce și convoacă Consiliul SDTO (CSDTO). Directorul SDTO analizează întreaga activitatea academică, avizează și aprobă statele și planurile de organizare și funcționare a SDTO.

6.4 Consiliul SDT este un for de conducere academică, format din toți conducătorii de doctorat titulari, împreună cu 3 doctoranzi. Membrii Consiliului SDTO sunt toți aceia care au dreptul legal de a conduce doctorate, în țară sau în străinătate, și care îndeplinesc condițiile legale de abilitare la data asocierii lor la SDTO. Un mandat al Consiliului SDTO este de 5 ani. Studenții-doctoranzi își pierd calitatea de membru în CSDTO la data susținerii publice a tezei de doctorat. Pentru alegerea celor 3 membri ai doctoranzilor în CSDTO se organizează alegeri. Durata mandatului doctoranzilor este tot de 5 ani. La expirarea unui mandat de doctorand se organizează alegeri. Un doctorand in cei 3 membri în CSDTO va fi desemnat secretar al CSDTO.

6.5 Consiliul SDTO are următoarele atribuții conform regulamentului IOSUD-UCV:

· elaborează Regulamentul SDTO,

· elaborează și face public Regulamentul de admitere la SDTO,

· acordă sau revocă în condițiile Legii calitatea de membru al SDTO,

· stabilește în condițiile Legii standarde minimale de acceptare a unor noi membri la SDTO,

· aprobă înmatricularea sau exmatricularea studenților-doctoranzi la propunerea conducătorilor de doctorat ai SDTO,

· avizează statul de funcții al personalului didactic sau de cercetare asociat, al SDTO,

· avizează planurile de învățământ și de cercetare,

· face o autoevaluare a SDTO la fiecare 4 ani,

· organizează concursul de admitere la SDTO și asigură îndeplinirea criteriilor de evaluare în procesul de admitere,

· asigură accesul la informație și publicitate în sensul transparenței procedurilor de selecție și admitere la doctorat,

· mediază conflictele între un doctorand și conducătorul de doctorat,

· decide schimbarea conducătorului de doctorat dacă cererea doctorandului este motivată și numai în condițiile Legii,

· decide înlocuirea unui conducător de doctorat în cazul indisponibilității acestuia mai mare de un an academic,

· fiecare conducător de doctorat precum și fiecare doctorand vor face un raport anual de cercetare,

· conducătorii de doctorat sunt obligați să participe la competiții de granturi doctorale sau de cercetare,

· asigură mobilitatea conducătorilor de doctorat precum și a studenților-doctoranzi, prin acorduri internaționale, doctorate în cotutelă, consorții, granturi de cercetare, etc.

· echivalează creditele transferabile conform Legii 1/2011 obținute de doctoranzi, la propunerea unui conducător de doctorat,

· asigură prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele academice,

· asigură publicitatea tuturor informațiilor legate de admitere, examinare, studii, conferințe, alegeri, orar, etc.

6.6 În cadrul standardelor minime de performanță academică un conducător de doctorat poate fi suspendat dacă se va afla într-una din situațiile următoare:

· dacă nu publică un articol pe an într-o revistă de prestigiu indexată BDI,

· dacă nu a fost membru sau coordonator al unui grant de cercetare în ultimii 5 ani,

· dacă sunt mai mult de 5 ani de la ultima carte publicată.

6.7 Comisiile de doctorat se propun de către conducătorul de doctorat din specialiști recunoscuți ai disciplinei.

Cap. III

Programul de studii de doctorat

Art. 7: Programul de studii de doctorat din cadrul IOSUD-UCV se desfășoară sub coordonarea unui conducător de doctorat. Durata acestui program este de 3 ani de la data înmatriculării și este format dintr-un ciclu de cursuri academice desfășurat în primul an de studii doctorale, continuat cu un program de cercetare științifică care se va finaliza cu susținerea publică a tezei de doctorat. Cursurile și seminariile sunt predate de către conducătorii de doctorat. În cadrul cursurilor se vor preda și noțiunile științifice de redactare a tezei de doctorat, precum și normele etice pentru prevenire a plagiatului. Unitatea de bază pentru cuantificarea studiilor doctorale este semestrul academic. SDTO poate accepta transferul unui doctorand de la o altă școală doctorală de teologie recunoscută, cu respectarea Legii în vigoare. În cadrul procesului de înmatriculare prin transfer, CSDTO hotărăște în ce stadiu al programului de studii de doctorat va fi acceptat un doctorand, inclusiv pentru faza finală de susținere publică a tezei de doctorat. Recunoașterea unor studii doctorale anterioare (parțiale sau complete) se poate face prin prezentarea unor documente legale emise de autorități academice din țară sau din străinătate, precum și pe baza sistemului european de credite transferabile, la acestea CSDTO poate cere sau nu o examinare de specialitate de către o comisie internă.

Art. 8: După cei 3 ani de studii universitare perioada programului de doctorat se poate prelungi la cerere, motivat, cu 1-2 ani, cu aprobarea Consiliului Școlii Doctorale și a Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD-UCV) și la propunerea conducătorului de doctorat. Orice prelungire a duratei programului de doctorat poate avea penalități financiare în condițiile Legii și a Hotărârilor Universității din Craiova. Doctorandul are dreptul în condițiile Legii la întreruperea programului de studii doctorale, numai din motive temeinice stabilite de CSDT. În situația aprobării întreruperii studiilor doctorale, unitatea de măsură este semestrul universitar, care se va adăuga după reînmatriculare. Doctoranzii care sunt finanțați din granturi trebuie să respecte condițiile cerute de respectivul program sau proiect.

Art. 9: La înmatriculare fiecare student-doctorand semnează un contract de studii care guvernează programul de studii doctorale. Orice prelungire sau întrerupere a studiilor doctorale se aprobă de CSDT și se constituie într-un act adițional la contractul individual de studii.

Art. 10: Doctoratul este organizat cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă, din alte surse legal constituite conform art. 160 din Legea 1/2011.

Art. 11: Programul de pregătire a școlii doctorale urmărește îmbogățirea cunoștințelor doctoranzilor prin dobândirea unor competențe avansate, transversale și profesionale. Durata acestui program de pregătire este de un semestru pe parcursul căruia doctoranzii participă la cursurile și seminariile unui număr de discipline teologice stabilite de CSDT. Parcurgerea programului de pregătire conduce la acordarea unor note sau calificative, precum și a unui număr de credite transferabile ECTS. Este posibilă echivalarea unor credite obținute anterior în țară sau în străinătate, în programe de cercetare-dezvoltare de prestigiu sau stagii de cercetare științifică, la propunerea conducătorului de doctorat. Aprobarea echivalării este de competența CSDT. Programul de pregătire al doctorandului este coordonat direct de conducătorul de doctorat în cadrul SDT. Evaluarea competențelor dobândite în urma programului de pregătire al școlii doctorale se face prin examene.

Art. 12: Programul de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul Școlii Doctorale de Teologie sub conducerea conducătorului de doctorat şi durează de la sfârșitul programului de pregătire avansată până la finalizarea tezei de doctorat. Participarea studentului doctorand la programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea acestuia, în baza unei teme de cercetare, la unul sau mai multe proiecte de cercetare ştiinţifică stabilite de către conducătorul de doctorat. Structura, conținutul, desfăşurarea şi organizarea programului de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand sunt stabilite de către conducătorul de doctorat având şi un orar cu parcursul ştiinţific coerent. Proiectul de cercetare este modalitatea de atingere a obiectivului de realizare a tezei de doctorat în etape de investigare finalizate prin susținerea unor rapoarte de cercetare la solicitarea studentului doctorand, un raport odată la 6 luni pe tot parcursul celor 3 ani. Acestea cuprind o prezentare a progresului programului său de cercetare ştiinţifică în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat care au rolul de a ghida, a corecta şi a susţine parcursul ştiinţific al studentului-doctorand. Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul- doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din IOSUD-UCV şi altă IOSUD din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate.

Cap. IV

Drepturi şi obligaţii ale studentului-doctorand şi ale conducătorului de doctorat

Art. 13 : Persoana admisă la studiile universitare de doctorat, după înmatriculare şi până la susținerea publică a tezei de doctorat are calitatea de student-doctorand.

· Studentul-doctorand este încadrat de către instituţiile componente ale IOSUD ca asistenți de cercetare sau asistenți universitari, pe perioadă determinată.Perioada desfășurării studiilor universitare de doctorat constituie, pentru doctoranzi, perioadă asimilată conform legii pensiilor pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excepția cazului în care doctorandul realizează venituri pentru care plătește, în această perioadă, contribuții la asigurările sociale. Doctoranzii beneficiază şi de asistență medicală gratuită, fără plata contribuțiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

· Perioada studiilor universitare de doctorat constituie, pentru doctoranzi, vechime în muncă şi în specialitate.

· Studentul doctorand poate desfășura activităţi didactice potrivit contractului de studii de doctorat în limita a 4-6 ore convenționale/săptămână. Activităţile didactice care depășesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislația în vigoare, intrând sub incidența Codului Muncii, cu respectarea drepturilor şi obligațiilor ce revin salariatului şi plata contribuțiilor datorate, potrivit legii.

Art. 14: Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are dreptul:

a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat precum şi a comisiei de îndrumare;

b) să participe la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD-UCV atunci când sunt în discuție teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;

c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale școlii doctorale;

d) să susțină teza de doctorat mai devreme de 3 ani, conform art. 7, din prezentul regulament;

să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele școlii doctorale şi ale IOSUD-UCV pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;

e) să se înscrie la cursurile şi seminariile organizate de alte scoli doctorale;

f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD-UCV sau din cadrul unor unități de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituționale cu UCV;

g) să beneficieze de mobilități naționale sau internaționale;

h) să beneficieze de sprijin instituțional pentru a participa la conferințe sau congrese științifice, ateliere de lucru, scoli de vară sau iarnă și seminarii naționale și internaționale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de doctorat;

i) să participe la sesiunile de comunicări științifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de IOSUD-UCV;

j) să fie informat cu privire la curriculum-ul studiilor universitare de doctorat din cadrul școlii doctorale.

Art. 15: Studentul-doctorand are următoarele obligații:

· să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să-şi îndeplinească obligațiile de susținere a lucrărilor şi prezentare a rezultatelor cercetării;

· să prezinte lunar raportul de activitate zilnică, conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare sau ori de câte ori i se solicită;

· anual sau cel puţin o dată la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de cercetare ştiinţifică în faţa comisiei de îndrumare și a conducătorului de doctorat;

· să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat, în scopul asigurării unui caracter de continuitate pregătirii şi unui flux normal al informațiilor;

· să respecte disciplina instituțională şi să răspundă cu promptitudine la solicitările venite din partea SDT sau a Facultăţii de Teologie Ortodoxă;

· să îndeplinească în bune condiții şi la timp toate obligațiile ce-i revin potrivit contractului de studii semnat;

· să publice în trei ani cel puţin 5 articole, comunicări sau alte lucrări științifice, în publicații cotate ISI, reviste cotate CNCS în categoria B sau indexate în baze de date internatională.

Art. 16: Drepturile şi obligațiile conducătorului de doctorat decurg din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, din Regulamentul instituțional de organizare şi desfășurare a studiilor universitare de doctorat propriu fiecărei IOSUD, din Regulamentul școlii doctorale, precum şi din contractul său de muncă.

Drepturile conducătorului de doctorat includ, printre altele:

a. dreptul de a participa la competiții pentru granturi doctorale;

b. dreptul de a îndruma şi de a evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului

de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigențele programului de studii universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale ale studentului-doctorand;

c. dreptul de a propune comisia de doctorat;

d. dreptul la o evaluare internă si externă imparțială, conformă cu metodologia specifică a procesului de evaluare;

e. dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă cât şi în evaluarea externă;

f. dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi;

g. dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa într-un conflict de interese;

h. dreptul de a solicita CSDTO întreruperea relației de îndrumare cu un student-doctorand;

i. dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziție vacantă aflată sub îndrumarea sa şi de a propune înmatricularea studentului-doctorand;

j. dreptul de a solicită SDTO organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziție de student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa;

k. dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Conducătorul de doctorat are următoarele obligații:

a)să asigure permanent îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student- doctorand;

b) să propună temele de cercetare şi să stabilească de comun acord cu candidații temele de cercetare;

c) asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenților-doctoranzi în cercetarea pe care o realizează;

d) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand;

e) să sprijine mobilitatea studenților-doctoranzi;

f) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenților-doctoranzi.

Cap. V

Asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat

Art. 17: În SDTO asigurarea calității se face pe baza procedurilor de asigurare a calității stabilite pe baza bunelor practici europene.

1. Responsabili pentru asigurarea calității studiilor doctorale în SDTO sunt structurile organizatorice, de management şi administrative şi persoanele a căror funcții au atribuții privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în UCV conducătorii de doctorat si studenții-doctoranzi.

2. Asigurarea calității studiilor doctorale în SDTO urmărești aspectele manageriale, didactice, de cercetare ştiinţifică, administrative şi cele specifice resurselor umane.

Art. 18: Calitatea studiilor universitare de doctorat în SDTO se asigură prin măsuri care vizează procesul de selecție a candidaţilor, organizarea şi desfăşurarea procesului didactic, de cercetare şi evaluare a studenților-doctoranzi, creșterea continuă a prestigiului profesional al conducătorilor de doctorat.

Art. 19:

1. Calitatea programelor de studii universitare de doctorat şi a performanțelor conducătorilor de doctorat vor fi supuse unui proces de evaluare internă şi externă.

2. Evaluarea internă a calității programelor de studii universitare de doctorat se face anual de către CSDTO şi CSUD din UCV în baza unor proceduri specifice care vizează derularea programelor de studii, activitatea conducătorilor de doctorat şi a doctoranzilor.

3. SDTO este supusă evaluării externe periodice, la intervale de 5 ani, conform art. 158 alin. (4) şi alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

4. Evaluarea externă se realizează pe baza performanței SDTO şi a capacității instituționale a IOSUD-UCV.

5. Evaluarea externă a școlilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetării şi a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane.

6. Criteriile de evaluare a Școlii Doctorale de Teologie conțin, în principal, elemente referitoare la calitatea rezultatelor științifice ale grupurilor conduse de conducătorii de doctorat, membri ai Școlii Doctorale, cu preponderență pe impactul şi relevanța activităţii științifice a acestor grupuri la nivel internațional.

Art. 20: Şcoala Doctorală de Teologie promovează următoarele standarde de etică profesională:

a) studenții-doctoranzi şi conducătorii de doctorat sunt protejați faţă de cenzură, manipulare, persecuție în condiţiile respectării standardelor științifice şi a responsabilității profesionale conform legii;

b) studenții-doctoranzi şi conducătorii de doctorat trebuie să evite lezarea libertății celorlalți; este încurajată abordarea critică, parteneriatul intelectual şi cooperarea.

c) studenții-doctoranzi şi conducătorii de doctorat pot lua şi aplica decizii în privința propriei cariere academice şi profesionale;

d) studenții-doctoranzi şi conducătorii de doctorat vor fi tratați drept, corect şi echitabil, fără discriminări;

e) recunoașterea, cultivarea şi stimularea meritelor personale, a creativității şi talentului, a eficienței şi performanței;

f) acțiunea împotriva imposturii, amatorismului, superficialității, dezinteresului şi plafonării;

g) dreptul la proprietatea intelectuală;

h) este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul, copiatul, etc.;

i) se garantează dreptul de a critica public, întemeiat şi argumentat încălcările standardelor profesionale şi de calitate; nu sunt permise: dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a programelor şi persoanelor din comunitatea universitară;

j) se consideră binevenite bunăvoința şi grija, dar se descurajează comportamentele care denotă invidie, cinism, vanitate, lipsă de condescendență şi dezinteres.

Cap. VI

Admiterea la studii universitare de doctorat

Art. 21:

(1) Admiterea la studiile universitare de doctorat se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Craiova prin CSUD, de regulă înainte de începutul anului universitar.

(2) Conținutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul Școlii Doctorale.

(3) Criteriile de admitere, inclusiv cele de evaluare, se stabilesc de către CSDT în mod detaliat înainte de organizarea concursului de admitere. Ele vor fi publicate în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat şi vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor interesate prin afișarea pe site-ul SDT, al Facultății de Teologie şi al Universității din Craiova precum şi prin alte mijloace.

Art. 22 (a):

Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat toţi candidaţii care îndeplinesc criteriile legale şi prevederile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, în conformitate cu hotărârea nr. 358 din 13 februarie 2015 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, se pot înscrie la studii de doctorat absolvenți de studii superioare care aparțin altor culte recunoscute sau se află sub jurisdicția canonică a altor Biserici Ortodoxe. Pentru întocmirea dosarului de înscriere sunt necesare: 1. acordul cultului/Chiriarhului eparhiei de care aparţine; 2. avizul Școlii Doctorale de Teologie; 3. avizul Chiriarhului de care aparţine facultatea şi acordul Patriarhului României. Cu privire la media generală de admitere la doctorat (MGAD) minimă necesară pentru înscrierea la doctorat este 8,51 conform prevederilor Sfântului Sinod, şi se calculează astfel: media generală de absolvire a facultății (medie an I +medie an II + medie an III (+medie an IV dacă este cazul)+media generală la licență: care reprezintă 70% din MGAD şi media generala de absolvire a studiilor de master (medie an I+ medie an II+ medie disertație : în proporție de 30%. Formula de calcul poate fi următoarea MGAD= MGAF X 70% + MGAM X 30%.

Art. 22 (b):

1. pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată, cf.Legii 84/1995, se va considera media aritmetică dintre media anilor de studii şi media de licenţă. Pentru Şcolile Doctorale de Teologie, această medie trebuie sa fie de cel puţin 8.51.

2. pentru candidatii absolvenţi de studii universitare de licenţă care au absolvit şi studii universitare de master organizate conform legii 288/2004, se va considera media aritmetica dintre media anilor de studii (master) şi nota obţinută la Disertaţie. Pentru Şcolile Doctorale de Teologie, această medie trebuie sa fie de cel puţin 8.51.

Art. 23:

(1) Selecția candidaţilor la concursul de admitere se realizează de către Comisia de admitere la propunerea conducătorilor de doctorat, validată de CSD şi numită prin dispoziție a rectorului UCV cu cel puţin 30 de zile înainte de concurs şi precizată de Regulamentul de admitere la Şcoala de Doctorat în domeniul Teologie;

(2) Concursul de admitere constă :

· într-o probă de Teologie Dogmatică (oral/scris) pentru toți candidații ;

· examen oral/scris la specialitate pe locurile unde dorește să se înscrie candidatul ;

· dintr-un interviu pe tema de cercetare aleasă.

Media se va calcula astfel: Dogmatică+Specialitate (oral)+Interviu: 3

La proba specifică a concursului de admitere la doctorat comisia urmărește:

a) nivelul de cunoaștere a problematicii domeniului Teologie legat de preocupările științifice ale candidatului;

b) capacitatea candidatului de a-şi asuma inițiative teoretice, practice şi metodologice pentru activitatea de cercetare, în general;

c) capacitatea candidatului de a-şi asuma inițiative teoretice, practice şi metodologice pentru activitatea de cercetare.

d) activitatea de cercetare ştiinţifică desfășurată de candidat;

e) capacitatea de analiză, sinteză şi de comunicare a candidatului;

f) orientarea candidaţilor către domeniul de doctorat şi tema aleasă: formularea şi justificarea direcțiilor de cercetare, măsura în care preocupările candidatului prezintă interes pentru domeniul Teologie.

Art. 24:

(1) Admiterea la doctorat a candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei obținute la concurs şi în limita locurilor vacante pentru fiecare conducător de doctorat în parte.

(2) Rezultatele admiterii sunt validate de CSDT. Înmatricularea candidaţilor admiși se face prin decizia rectorului UCV.

(3) Candidații declarați admiși vor completa şi semna contractul de studii universitare de doctorat.

Cap. VII

Elaborarea si susţinerea tezei de doctorat

Art. 25 :

(1) Teza de doctorat se elaborează conform cerințelor legale stabilite pentru acordarea titlului de doctor şi a formatului tip propus de şcoala doctorală în Metodologia elaborării tezei de doctorat în domeniul Teologie.

(2) Metodologia de mai sus include elemente de structură şi de formatare grafică, studentul-doctorand având obligația respectării respectivului format-tip.

(3) Conținutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu conducătorul de doctorat. Se recomandă următoarele părţi: capitole standard pe care să le conțină teza: cuprins, introducere, stadiul actual al cercetării, contribuțiile originale, concluzii finale, bibliografie, anexe (dacă este cazul); titlul tezei trebuie să fie şi să reflecte conținutul cercetării; stadiul cercetării să cuprindă circa 1/3 din lucrare iar cercetarea proprie circa 2/3; redactarea şi tehnoredactarea trebuie să respecte cerințele gramaticale şi normele internaționale.

(4) Nivelul calitativ ridicat ai tezei de doctorat este dat de valoarea informației, importanta rezultatelor proprii obținute în cercetare, claritatea formulărilor, relevanța surselor bibliografice, importanța şi gradul de dificultate a temei propuse, metodologia utilizată în cercetare, modul de valorificare a rezultatelor prin publicarea în reviste de specialitate recunoscute şi participarea la manifestări științifice.

(5) Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a domeniului de doctorat, să conțină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluționarea temei de cercetare, precum şi modalități de validare ştiinţifică a acestora.

(6) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand până în momentul finalizării acesteia în vederea susținerii publice.

(7) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menționarea sursei pentru orice material preluat.

(8) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informațiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstrațiilor exprimate în teză.

(9) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Art. 26:

(1) Tezele de doctorat, împreună cu anexele acestora, sunt documente publice şi se redactează şi în format digital. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educației Naţionale, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul drepturilor de autor.

(2) Protecția drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în conformitate cu prevederile legii.

(3) Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate industrială asupra produsului sau creaţiei originale realizate în cadrul programului de studii universitare de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile legislației în domeniu.

Art. 27:

(1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susținerea, la cerere, în ședință publică, a tezei de doctorat, în faţa comisiei de susținere publică a tezei de doctorat.

(2) Susținerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare şi-au dat acordul.

(3) În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori, confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive, în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau comisia de îndrumare, acordul de susținere publică nu se obține.

(4) Comisia dc doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de Consiliul Școlii Doctorale. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri; președintele, un reprezentant al IOSUD-UCV, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenți oficiali din țară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD-UCV. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin funcția didactica de conferențiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II, ori au calitatea de conducător de doctorat, în țară sau în străinătate.

(5) Susținerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toţi membrii comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea obligatorie a președintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. În cazuri fortuite, cel de­al IV-a referat se poate citi de către președintele comisiei, în lipsa referentului menționat în decizia senatului.

(6) Susținerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului, conform art. 168 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

(7) Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau a altor asemenea foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat, ori solicitarea ca studentul-doctorand să contribuie la decontarea unor cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării susținerii publice a tezei de doctorat.

Art. 28:

(1) Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenților oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”.

(2) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei, atât anterior susținerii publice cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori, confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să ia următoarele măsuri:

a) să sesizeze comisia de etică a instituției de învățământ superior în care este înmatriculat studentul-doctorand şi comisia de etică a instituției în care este angajat conducătorul de doctorat pentru analiza şi soluționarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului- doctorand, potrivit art. 306-310 şi art. 318-322 din Legea educației naționale nr. 1/2011 şi prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările ulterioare;

b) să notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat şi să propună acordarea calificativului „Nesatisfăcător”.

(3) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune Ministerul Educației Naţionale acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

(4) în cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susținere publică a tezei. A doua susținere publică a tezei are loc după 6 luni în faţa aceleiaşi comisii de doctorat, ca şi în cazul primei susțineri. În cazul în care şi la a doua susținere publică se obține calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.

(5) în cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD-UCV primește din partea Ministerul Educației Naţionale o motivație scrisă de invalidare, redactată în baza observațiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul- doctorand va fi exmatriculat.

(6) Pentru studenții-doctoranzi aparținând cultului ortodox, susținerea publica a tezei de doctorat de încheie cu depunerea jurământului de credinţă. Absolvenții care aparțin altor culte sunt exceptați de la obligația depunerii jurământului de credinţă ortodoxă, conform Hotărârii Sfântului Sinod nr. 358 din februarie 2015.

Cap. VIII

Atestatul de abilitare

Art. 29: Susținerea publică și acordarea Atestatului de Abilitare precum şi cooptarea conducătorilor de doctorat se face în conformitate cu Regulamentul Universităţii din Craiova privind susținerea publică a tezelor de abilitare şi cooptarea conducătorilor de doctorat.

Prezentul regulament a fost aprobat de CSUD-UCV.

Director Şcoala Doctorală,

Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Ocoleanu

 

 

Noutati pe site