Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Wednesday
May 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Studenţi INFORMATII PRIVIND DOSARELE DE BURSĂ SOCIALĂ, SEM.I, 2018-2019

INFORMATII PRIVIND DOSARELE DE BURSĂ SOCIALĂ, SEM.I, 2018-2019

E-mail Print PDF

 

ANUNŢ

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE

PE SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

(1) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim bugetat, care se încadrează într-una din următoarele categorii:

a) studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus masura plasamentului familial, cei proveniţi din casele de copii, care nu realizează venituri peste salariul minim net pe economie (1162 lei/lună pentru lunile iulie, august, septembrie 2018) și nu au mai mult de o restanță iar media notelor fără restanţe să nu fie mai mică de 8.00;

· studenţii orfani de unul sau ambii părinți vor depune următoarele acte:

1) cerere către Decan;

2) copie cărţii de identitate;

3) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;

4) documente justificative privind veniturile proprii, după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare; b) adeverința de șomaj; c) adeverinţa de venit net; d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc.)

5) adeverinţă elev/student in cazul în care mai există fraţi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ;

6) adeverintă de la Primarie cu venitul agricol anual;

7) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are alte venituri decât cele declarate;

8) declarație de venituri tip

9) studentii orfani de un parinte vor depune documentele justificative de venit pentru parintele care îi întreține și frați conform punctului c)

· studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele acte:

1) cerere către Decan;

2) copie a cărţii de identitate;

3) adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;

4) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;

5) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz: a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; b) adeverinţă de şomaj; c) adeverinţă de venit net, etc.;

6) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate;

7) declarație de venituri tip

b) Studenţii bolnavi cronic care nu au mai mult de o restanță iar media notelor fără restanţe să nu fie mai mică de 8.00

Acte necesare:

1) cerere către Decan;

2) copie a cărţii de identitate;

3) certificat medical eliberat de un medicul specialist (altul decat medicul de familie) sau Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În certificatul medical se va prezenta tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul. De asemenea în certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in următoarele categoriile de boli: T.B.C. (se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindrom de malabsorţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, bolnavi SIDA sau infestați cu virusul HIV,handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut. Documentele medicale vor fi vizate de către policlinica studenţească.

c) studenţii integralişti, a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, de la momentul depunerii cererii, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1162 lei/lună pentru lunile iulie, august, septembrie 2018);

Acte necesare:

1) Cerere către Decan;

2) copii după cartea de identitate a studentului și ale membrilor familiei;

3) documente justificative privind veniturile membrilor familiei studentului (adeverinţe de salariu, sau după caz, taloane de pensie, şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin, ajutor social, alte indemnizații sau alte forme de sprijin social) din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile iulie, august, septembrie 2018;

4) declarație notarială pentru fiecare membru al familiei care nu realizează venituri (cu varsta peste 18 ani) ;

5) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc.)

6) taloane privind veniturile din alocaţii şi indemnizaţii de creştere ale minorilor;

7) adeverinţe privind încasările din jocuri de noroc;

8) declaraţie de venituri tip, din care să rezulte veniturile nete realizate de familia studentului, indiferent de natura acestora;

9) adeverintă de la Primarie cu venitul agricol anual;

10) pentru familiile cu mai mulţi copii în întreţinere se vor prezenta adeverinţele de elev sau student ale acestora, iar în cazurile copiilor preşcolari copie după certificatul de naştere;

11) taloane alocatii de stat pentru copii pe lunile mentionate;

12) copie după hotărârea de divorț;

13) adeverințe privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia;

14)ancheta sociala de la Primarie pentru studentii ale căror familii nu realizează venituri și în cazul în care părintii lucrează sau domiciliază în străinătate. Pentru situația în care comisia de evaluarea a cererii constată că există suspiciuni rezonabile referitoare la situația socioeconomică a familiei studentului poate solicita raportul de ancheta socială.

15) copie după certificatul de căsătorie, daca este cazul.

16) declarație pe propria raspundere a studentului din care să reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate;

Pentru studentii cu vârsta până în 26 de ani determinarea venitului net al familiei se realizează luând în calcul veniturile parinților și ale copiilor aflați în întreținerea lor, respectiv venitul membrilor familiei aflate în grija studentului: soție, copii daca este cazul.

Pentru studenții cu vârsta între 26-35 ani, venitul net pe membru de familie se va calcula tinând cont de veniturile studentului și ale persoanelor pe care le are în grijă: copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pot beneficia de bursă de ajutor social, studenții care nu au împlinit 35 ani.

(2) Pot beneficia de bursă socială din alocatiile bugetare şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7 alin.1, numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau plasament familial.

STUDENTII BENEFICIARI DE BURSA SOCIALĂ POT PRIMI ȘI BURSĂ DIN ALTĂ CATEGORIE (merit/ performanță și specială).

NOTĂ: Actele se vor prezenta la Secretariatul Facultăţii în perioada 08 octombrie – 31 octombrie 2018. Dosarele se vor depune personal, numai cu actele complete.

Afişat astăzi, 05.10.2018